Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Torskeoppdretterne håper at en massiv satsing på arten skal bøte på kvotenedgangen i villfisknæringen, og samtidig sikre en flying start for hele bransjen. Med de rette grepene både i sjøen og i verdikjeden helt ut i markedet kan torsken virkelig bli den nye laksen – og det året rundt. Vi tror hele villfisknæringen kan nyte godt av et nytt torskeeventyr.

Villfisknæringen går tøffe tider i møte. De siste årene har torskekvotene blitt tatt ned 20 prosent i året, og det er lite som tyder på at kvotene vil gå opp igjen med det første. Dermed trenger ikke minst industrien drahjelp fra andre deler av sektoren. Torskeoppdrett kan bli en nøkkelbrikke i landindustriens framtid.

Om få år kan det eksportert like mye oppdrettstorsk som villfanget fra Norge. Fiskeribladet kartla før jul alle torskeoppdrettsplanene på kysten, og det viste seg at planene var mange og omfattende. Helårig produksjon vil kunne føre til generell høyere fiskepris, noe resten av villfisknæringen også vil nyte godt av.

Selskapet Ode, tidligere Gadus, er definitivt størst og hadde flest søknader inne. I 2030 er ambisjonene til Ode å produsere 100.000 tonn. Også selskapene Norcod og Kime AKVA har store vekstplaner.

Det er ideelt for satsingen at den skjer parallelt med at torskekvotene er på vei ned. Stabile leveringer gjennom hele året kan skape en helt annen etterspørsel og interesse for torsken enn om det kun er villfisk som skal ut midt på vinteren.

Erfaringene med torskeoppdrett fra tidligere er dårlig. Det var nærmest en fiasko, og mange har friskt i minne de store økonomisk tapene forrige gang det ble prøvd ut.

Nå ser det derimot ut som om næringen har løst de største biologiske utfordringene, og dermed er i stand til å produsere mye fisk lønnsomt. Samtidig vet vi at bransjen har problemer med rømming, gyting og sykdom, og det kan fort bremse de mest offensive visjonene.

Samtidig er det viktig at bransjen løser problemene sine. En for rask ekspansjon kan utfordre biologien og øke spredningen av sykdom. Siden oppdrettstorsken rømmer og blander seg med de ville bestandene, utgjør de en reell trussel mot den ville fisken. Spesielt er det farlig for den truede kysttorsken. Næringen må derfor reguleres strengt framover.

Vi tror likevel torskeoppdrett hører framtiden til, ikke minst som et supplement til villfisken. Men næringen må blir styrt slik at det er på sommer og høst fisken slaktes og sendes ut i markedene.