Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Industri-topp Inger Marie Sperre synes ikke synd på fiskeflåten når ikke flere forstår behovet for å ta vare på industrien på land. Altfor mye fisk selges utenfor auksjonssystemet, og tilgjengeliggjøres dermed ikke for bearbeiding i Norge. Utspillet til Sperre er helt på sin plass, og viser svakheten med dagens fiskeripolitikk. Den har et for ensidig fokus på flåteleddets rammevilkår, og bidrar ikke til at fisken skaper merverdier for nasjonen.

Fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) har fått mye kritikk for at kvotemeldingen utelukkende ser på rammevilkårene i fiskeflåten. Statsråden foretar omfordelinger intern og mellom flåtegruppene, men tar i liten grad grep for å sikre at fisken kommer landindustrien til gode.

Dette skjer samtidig med at alle politikere, og nærmest hele næringen, ønsker at mer av fisken skal bearbeides i Norge. I en urolig verden vil dette bli enda viktigere framover. Da må nasjonens totale interesser prioriteres framfor enkeltgruppers behov.

Myrseth har svart på kritikken ved at dette er en ren flåtemelding, og at en industrimelding vil komme senere. Det er dette som er problemet i dagens fiskeripolitikk. De styrende evner rett og slett ikke å se totaliteten, og istedenfor å lage en framtidsplan for hele bransjen blir det stykkevis og delt.

Inger Marie Sperre ønsker at mer av fisken skal gjøres tilgjengelig for industrien, og tror ikke en omfordeling av fisk fra trål til kystflåten er veien til suksess. Det vil blant annet bety at mer fisk landes fersk enn fryst. Hun mener tvert imot at fryst råstoff skaper flere muligheter for industrien, og krever samtidig at flåten slutter å selge fisken utenom auksjonene.

Etter vår mening er omfordelingen mellom de ulike flåtegruppene ren symbolpolitikk, og løser ikke de virkelige utfordringene i næringen. For Norge burde det vært langt viktigere å ta grep som sikrer at vi ikke lenger bare er en råvareleverandør av fisk, enn at enkelte fiskere skal tjene noen tusen kroner mer enn noen andre. Det er ingenting i meldingen som justerer denne kursen. Heller tvert imot.

Nettopp derfor haster det å ta tydelige veivalg, som inkludere industrien. Regjeringen må modernisere næringspolitikken, og sikre en jevnere maktfordeling mellom flåte og industri. Tøffere auksjonskrav for flåten, er et annet grep. Å sitte stille i båten kan ikke være et alternativ.