Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Skreien kan få tilbake miljømerket MSC før neste vintersesong. Det vil styrke skreiens posisjon i markedene og dermed sikre økt etterspørsel og høyere priser. Miljømerket er nemlig viktig for å få solgt norsk torsk til utlandet, spesielt i det europeiske og amerikanske markedet. Derfor bør nyheten bejubles av en samlet hvitfisknæring.

Den norske skreien fikk miljømerket Marine Stewardship Council (MSC) allerede i 2010. Det var et bevis på at fisken ble fisket bærekraftig. I de påfølgende årene ble det imidlertid påpekt at kysttorsken på norskekysten var truet, og betingelsene for videreføring av miljømerket for skreien var at kysttorsk-problemene skulle ordnes opp i. Bakgrunnen for dette var at skreien ble tatt i de samme områdene som kysttorsken, og at det derfor var vanskelig å skille mellom artene.

Norske myndigheter har dessverre aldri tatt saken alvorlig nok. Til tross for kravene har derfor lite eller ingenting blitt gjort. Etter at den foreløpig siste gjenoppbyggingsplanen ikke ga de ønskede resultatene for kysttorsken, forsvant MSC-godkjennelsen for mye av den norske torsken og hysen høsten 2021. Det har vært utfordrende for næringen.

Med dagens fiskeri har dette ført til at nesten to tredjedeler av alle landinger av norsk torsk har stått uten gyldig miljøsertifikat. Det samme har vært situasjonene for en snaut en fjerdedel av hyselandingene. I løpet av de siste to årene har vi også sett økende fiskepriser. Torsken har doblet seg i pris, og nettopp derfor kan det bli enda viktigere med miljømerket. I en verden med økende konkurranse er det viktig at norsk hvitfisk gis gode konkurransevilkår. Uten MSC blir kampen unødvendig tøff.

Nå ser det altså ut til at skreien kan få tilbake miljøsertifiseringen. Det er avgjørende for å få adgang til flere attraktive markeder i den vestlige verden. Forbrukerne setter krav til sporbarhet og bærekraft. Parallelt stiller svært mange innkjøpere, grossister og dagligvarekjeder krav om sertifisering når de gjør sine innkjøp.

Kravet om MSC-merking har også en rask fremvekst i Kina og andre asiatiske markeder, der stadig flere er blitt opptatt av miljøaspektene ved maten de spiser. I en verden med økende bevissthet rundt bærekraft, er heller ikke annet å forvente.

Forskning viser at merket vil bidra til bedre pris både førstehånds og i sluttmarkedene. Det vil si at fiskerne og industrien kan ha tapt økonomisk på manglende miljømerking. At MSC-merket nå kan være på plass igjen i løpet av høsten, er svært gledelig.