Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

At det er stor forskjell på de ulike aktørene i sjømatnæringen, er reaksjonene før og etter framleggelse av neste års statsbudsjett et godt eksempel på.

Reketrålgruppen ble tilgodesett med 21 millioner kroner i drivstoffstøtte. Aller mest er det et signal om at de er blitt hørt, som igjen kan være inspirasjon til å drive videre. Siden i vår har Fiskeribladet skrevet om kystreketrålere som har måtte legge til kai og permittere da utgiftene begynte å bli større enn inntektene.

I den andre enden av skalaen har vi oppdrettsnæringen som har fått varslet grunnrenteskatt. Grunnrenten er den merinntekten en produsent eller næring får av å disponere en naturressurs gratis.Protestene har ikke latt vente på seg. Næringen svarer med å legge nye investeringer på is.

At oppdrettsnæringen i mange år har hatt en superprofitt, er det ingen tvil om. Ifølge Dagens Næringsliv er den akkumulerte totalavkastningen til lakseselskapet Salmar cirka fem ganger det Equinor har klart å levere sine eiere siden 2007.

Når oppdrettsnæringen etterlyser en grundig offentlig utredning før grunnrenteskatten blir innført, er det nettopp det som ble gjort da det offentlige Havbruksskatteutvalget la fram sitt forslag om en overskuddsbasert grunnrenteskatt i 2019. Men før utredningen var ferdig og lagt fram, hadde interessegrupper og politiske partier gjort opp sin mening og klarte å sable forslaget ned.

Å si at grunnrenteskatt i havbruksnæringen ikke er utredet, er derfor ikke riktig.

Oppdrettsnæringen har ikke bare nytt godt av gratis «produksjonslokaler» i norske fjorder. De har også nytt godt av offentlige forskningsmidler. Helt siden næringens spede begynnelse har forskere ved høyskoler og universiteter løst problemer med sykdom og utvunnet vaksiner for næringen.

Regjeringen bruker mindre oljepenger i neste års budsjett. Selv om inntektene fra petroleumsnæringen er skyhøye, er målet å vri statens inntekter over på fornybare næringer. Hvis det er enighet i kongeriket om at dét er riktig vei å gå, hvem er da mer egnet til å være en av bidragsyterne enn en havbruksnæringen med sin superprofitt?

Fiskerinæringen kan være neste ut til å betale grunnrente, noe både Fiskarlaget og Fiskebåt er forberedt på kan komme. Innen fiskeri er det de største flåtegruppene som tar ut mest grunnrente i form av profitt, mens deler av flåten, som reketrålgruppen foreløpig ikke ligger an til noe grunnlag for en overskuddsbasert grunnrenteskatt.

Forskjellen i overskudd og sysselsetting hos sjarkfisker og fiskebåtreder gjør at dette er noe som bør utredes grundig før det legges fram et forslag.