Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I flere år har det vært aksjoner og demonstrasjoner mot at Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Nordic Mining skal utvinne rutil fra Engebøfjellet i Sunnfjord kommune.

For ett år siden begynte gruveselskapet å rive bygninger ved Engebøfjellet og aksjonister fra blant annet Natur og Ungdom lenket seg fast.

Sammen med Naturvernforbundet har ungdomsorganisasjonen gått til søksmål for å få omgjort vedtaket som gir Nordic Mining tillatelse til gruvedrift med fjorddeponi.

Det står respekt av arbeidet og utholdenheten til miljøvernerne for å sikre at en fiskerik fjord ikke blir lagt tilnærmet død i uoverskuelig framtid. For starten på arbeidet til gruveselskapet lover ikke godt.

I mai i år fikk Nordic Mining driftslisens. For selv i forbindelse med et lite anleggsarbeid klarte ikke selskapet å hindre at steinpartikler rant ut i fjorden. - Naturvernforbundet slo alarm, men selskapet avviser at partikler truer gyteområder for torsk. Administrerende direktør gikk så langt som å si at Havforskningsinstituttet har sagt at gruveavfall ikke har nevneverdig effekt på fisk.

Det er et underlig utsagn, siden forskningsinstituttet har frarådet dumping i fjorden i alle de ti årene denne saken har vært til utredning.

Så sent som i september i år skrev Havforskningsinstituttet blant annet at avfallshåndteringen til selskapet ikke var godt nok beskrevet mot utslipp av finpartikulært materiale, oljesøl og ammonium fra rester av sprengstoff.

De skrev også at det er « … uklart hvordan sedimentasjonsbassenget for partikler som skal håndtere avrenning fra landdeponiet i Engebødalen, vil fungere, inkludert under episoder med ekstremnedbør.» Det var nettopp det som skjedde for noen uker siden. Og selv om det denne gangen skulle gå bra med fisken i fjorden, er det lite tillitvekkende.

Da selskapet i sin tid fikk utslippstillatelse i 2015, forsikret daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft at tillatelsen ble gitt på «på de strengeste miljøkrav som noen gang er fastsatt for gruvevirksomhet med sjødeponi».

Det skulle stilles «omfattende vilkår for å hindre negative miljøeffekter. Med streng overvåking av fjorden skal vi kunne følge nøye med på mulig påvirkning av det biologiske mangfoldet og nærliggende vassdrag.»

Det hørtes lovende ut. Men det ser ut til at det er miljøvernerne som må ta jobben.