Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Regjeringen kom i statsbudsjettet med 615 millioner kroner til å utbedre flere av landets fiskerihavner og farleder. Bevilgningen begrunnes med at det vil gi økt verdiskaping på kysten, og at flere av fiskerisamfunnene trenger bedre infrastruktur. Det de ikke nevner er at tiltakene også trolig er en del av forsvarspolitikken. Bedre utbygget infrastruktur kan like godt ses på en del som forsvarsberedskapen som bidrag til økt aktivitet. I disse tider er det langt viktigere enn fiskeres havnebehov.

Det er flere infrastrukturprosjekter som starter opp i året som kommer. Før stortingsvalget ble det kjent at Husøy havn vil få knappe 100 millioner kroner de neste tre årene, mens Kjøllefjord fiskerihavn i Finnmark får 20 millioner neste år. Også her ligger det inne forventninger om videre bevilgninger. Det skal i tillegg gjøres to større farled-utbedringer i Vestland og Østfold. Målet ifølge regjeringen er både å trygge eksisterende næringsaktivitet og å skape ny aktivitet i kystkommunene

Totalt foreslår regjeringen å gi 77,5 millioner kroner til forbedringer av flere av landets fiskerihavner neste år. Dette er mer enn dobbelt så mye som i fjor. Det var imidlertid ikke noe som tilsa et behov for økt havnesatsing nå, utenom at Forsvaret har endrede behov grunnet krigen i Ukraina.

Det er samtidig på høy tid at regjeringen investerer i tiltak som kan bedre transporten til havs og sikre næringsutvikling lokalt i viktige fiskerihavner. Etter år med rot der fiskerihavnene ble flyttet fra å være et statlig ansvar til å bli fylkeskommunalt og kommunalt, er de nå tilbake på statlige hender. Vi håper det forblir slik. Samtidig tror vi satsingen ikke kommer av seg selv. Hadde det ikke vært for krigen i Europa, er det langt fra sikkert at fiskerne i Kjøllefjord og på Husøya kunne jublet.

Forsvarsbudsjettet er nemlig økt med 15 milliarder kroner mot årets budsjett, og totalt skal det brukes 90,8 milliarder på forsvaret neste år. Blant annet skal det kjøpes inn flere såkalte førerløse minerydderfartøy. Det skal også brukes 1,3 milliarder kroner på maritim overvåkning, som også vil komme fiskeflåten til gode. I dét perspektivet er gode havner viktig.

Det var det på høy tid at regjeringen økte bevilgningene, men det er behov for økte investeringer i havner og farleder slik at mer av transporten kan flyttes til sjø. Samtidig er det ironisk å registrere at dette først skjer når myndighetene ser behovet også i et forsvarsperspektiv. Næringsutvikling burde være viktig nok i seg selv.