Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Har havdeling og torskeoppdrett noe med hverandre å gjøre? Ja, på et overordnet plan.

En av hensiktene med havdelingssaken, som nå er ute på høring, er å verne kysttorskbestander som forskerne mener er svekket både i nord og sør.

Hva myndighetene bestemmer seg for, vil få konsekvenser for de ulike flåtegruppene. Det foreslås blant annet at ingen fartøy over 11 meter får fiske innenfor fjordlinjene, og innstramming på minstemål, redskapsbruk og maskestørrelser på garn.

Samtidig med at det settes inn tiltak for å verne kysttorsken, opplever fiskerne at stadig flere aktører får etablere torskeoppdrett i kystsonen. I områder forskerne mener kan utgjøre en risiko for den samme kysttorsken. Det provoserer mange fiskere.

Torskeoppdrett er ikke nytt. I 2009, under Stoltenberg II regjeringen, med Helga Pedersen som fiskeriminister, publiserte regjeringen det de kalte en «brosjyre» om torskeoppdrett. Her står det at «Regjeringa legger opp til en kontrollert vekst parallelt med at det utvikles teknologi som sikrer miljømessig bærekraft.»

Her er fine ambisjoner som «å innføre et krav om nullutslipp av egg og yngel innen 2015.» Forskningsmiljøene skulle inviteres til samarbeid med næringen om å finne de beste løsningene.

Dette var klare intensjoner. Det er snart 14 år siden de ble ført i pennen og fremdeles det er vanskelig å se at torskeoppdrett har en kontrollert vekst som sikrer miljømessig bærekraft. Fylkeskommunene gir tillatelser og det er vanskelig å få en oversikt over hvor mange som gis. Det er lett å tenke seg at løfter om nye arbeidsplasser veier tyngre, enn å verne kysttorsk og å sikre miljømessig bærekraft.

Om oppdrettstorsk gyter med villtorsken og om avkommet blir levedyktig, vet fortsatt ikke forskerne med sikkerhet. Dette burde være avklart før nye tillatelser blir gitt. I dag er det gitt tillatelser til en miks av sjø- og landbaserte anlegg som til sammen kan produsere rundt 74.000 tonn oppdrettstorsk. I tillegg ligger det mange søknader på vent.

Hvor det har sviktet, vet vi ikke, men det er tydelig at torskeoppdrett har havnet på helt feil kurs.