Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I forrige uke ble det arrangert et såkalt innspillspillsmøte om de norske havområdene, der hovedspørsmålet var hvordan vi kan ta vare på natur- og økosystemet i de norske havområdene, og samtidig sikre aktivitet og verdiskaping i viktige havområder – som fiskeri, havvind, havbruk, skipsfart og olje. Vårt svar er å lage en helhetlig plan for våre havområder, som sikrer alle disse næringene en rolle i fremtidens Norge.

Regjeringen hadde inviterer et bredt spekter av aktører til å si sin mening. Innspillene skal danne et viktig grunnlag for stortingsmeldingen om de oppdaterte forvaltningsplanene for norske havområder som skal legges frem våren 2024. Norges Fiskarlag var en av organisasjonene som var til stede. Andre grupperinger var WWF, LO og Offshore Norge.

Fiskerne understreket at det er svært viktig å fortsatt lytte til den kunnskapen fiskerne i generasjoner har hentet fra sin virksomhet på havet, og organisasjonene påpekte videre at det også må legges til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig opprettholde miljøverdiene i havområdene.

Nylig ble planene for havbruks til havs i Norskerenna sør presenterte. Dette er ett av tre område som Fiskeridirektoratet har valgt som potensielle for havbruk til havs. De to andre er Frøyabanken Nord og Trænabanken, og ifølge rapportforfatter Ragnar Tveterås må målet være å produsere 200.000 tonn laks i de sørlige farvannene før 2050.

Havvind-prosjektene står også i kø, og staten skal bruke mange hundre milliarder på Utsira og Nordsjøen sør. Også flere andre områder er til vurdering. Samtidig vet vi at petroleumsindustrien drives videre i områdene, og da har vi ikke engang nevnt planene om mineralutvininng på havbunnen. De potensielle konfliktene er med andre ord mange.

Fiskarlaget har tidligere gitt uttrykk for at statlige myndigheter bør ta initiativ til en mer helhetlig plan for havområdene våre. Etter vår mening er dette viktigere enn noen gang før, siden vi allerede nå kan se et økende konfliktnivå i norske havområder.

Myndighetene må stadig minnes på at fiske er bærekraftig matproduksjon og at sjømat er blant Norges største eksportnæringer. Derfor er det ekstra viktig at det lages en helhetlig plan, før man sier ja til alle som ønsker å etablere seg, eller utvide aktiviteten sin på havet. Fiskeriene må ikke bli skviset og oversett hver gang en næring ser nye løsninger på havet.