Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår at det skal bygges ut havvind på 20 nye felt i norske farvann, noe som får deler av fiskerinæringen til å steile. Det er spesielt ett område som vil være i strid med fiskernes interesser, men det er ikke vanskelig å spå at konfliktene kommer til å bli langt større. Vi frykter at fiskerinæringen blir den tapende part.

Ingen av de 20 områdene som nå er blitt presentert som mulige nye havvindområder er klare for produksjon, men NVE mener dette er arealer som bør ses videre på. Samtidig har regjeringen en ambisjon om å produsere 30 gigawatt fra havvind innen 2040. Sameksistens med næringer som allerede er på havet er en grunnleggende forutsetning for å få til det, mener Jonas Gahr Støre & Co.

Kampen om havarealene vil med andre ord bli beinhard fremover, og dessverre har ikke norsk fiskerinæring en historie som tilsier at de vil få gehør for sine krav. Oljeutbyggingen i Nordsjøen er eksempel på det stikk motsatte, og arealkonfliktene mellom oppdrett og fiskeri har svært ofte endt med at fiskeriinteressene har måttet vike for oppdrettslokaliteter i enkelte kommuner.

Kart havvind. Kart havvind. Foto: NVE

Denne gangen står dessuten kampen om enda tøffere økonomiske interesser siden dagens regjering har som mål at vindparkene skal bidra til å løse det grønne skiftet. Fremover vil vi derfor stå foran mange flere tøffe interessekonflikter mellom fiskeri, havbruk, mineralutvinning, olje, vind og vern. Å tro at fiskeriene plutselig skal få gehør for sine krav nå, er i beste fall svært naivt.

Leder i Pelagisk forening, Kristian Sandtorv, er den som slår hardest på stortrommen og roper varsko. Fiskeritoppene i Ålesund og Trondheim er langt mer forsiktige. Skal bransjen klare å sikre bestandene og fremtidens matkammer, må den samle seg og snakke med en tydelig stemme. Hele næringen må kreve at føre var-prinsippet skal være det styrende for alle utbyggingsplaner. Per i dag er det nemlig ingen som vet hvordan en slik massiv vindutbygging vil virke inn på fiskebestandene.

Regjeringen har bevilget ti millioner kroner til Havforskningsinstituttet for at de skal forske på vindkraftens påvirkning på bestandene. Her må forskningsinnsatsen økes drastisk, og forskernes konklusjoner må foreligge før regjeringen går videre med sine havvindplaner. Før vi vet med sikkerhet hva konsekvensene for fiskebestandene blir, vil det være hasardiøst å åpne for en slik massiv utbygging. Støre & Co bør forstå at det er maten til verdens befolkning vi spiller russisk rulett med.