Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Fiskerimyndighetene ønsker å innføre tøffere adgangskrav for å få delta i det kvoteregulerte kongekrabbefisket i Øst-Finnmark, noe som vil gå ut over mange av de minste båtene. Myndighetene må ikke innføre så strenge krav at det kun blir de største som får delta, men samtidig er det viktig å ha strengere adgangskriterier. Ikke minst etter det ble åpnet opp for at også fiskerne i vest fikk delta i krabbe-eventyret.

Kongekrabbefisket har vært viktig for mange av de mindre båtene i Øst-Finnmark, men kravene for å delta er blitt strammet inn i de siste årene. Det startet med et omsetningskrav i andre fiskerier på 100.000 kroner. I dag er kravet 200.000 kroner, og nå foreslår fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen at det justeres opp til 400.000 kroner.

Begrunnelsen er å sikre bedre lønnsomhet, og at fisket i praksis ikke skal bli «et åpent fiskeri». Ferske tall viser nemlig at det er stadig flere båter som deltar. Siden 2014 har antallet deltagere i åpen gruppe økt fra om lag 390 til rundt 820 i 2022. Det vil øke ytterligere i 2023.

Årsaken er blant annet at økte priser på andre arter har gjort det enklere å klare omsetningskravet, samt inkludering av en rekke fiskere også vest i Finnmark. I praksis vil de skjerpede kravene trolig føre til at en del fiskere utestenges, men dersom vi tar høyde for utviklingen i andre deler av næringen, er det klokt å stramme inn på deltagerkravene.

De fleste som driver i kongekrabbefisket fisker blant annet torsk. Prisene har steget med 45 prosent siden 2019. For fire år siden var kiloprisen i overkant av 20 kroner. Nå er den 30 kroner. Dette betyr at aktiviteten som er nødvendig for å kvalifisere til full kvote er redusert om lag tilsvarende. Mens man i 2019 måtte lande 9,7 tonn torsk, var dette sunket til 6,7 tonn i 2023.

Samtidig må vi innse at flere aktører også representerer økt aktivitet og ringvirkninger. Et lavt omsetningskrav bidrar trolig til å rekruttere flere fiskere i de aktuelle samfunnene, noe den betydelige økningen i deltagelse og antall fartøy i enkelte kommuner indikerer.

Utviklingen de siste årene viser likevel at det er behov for å ta grep. Vi har tidligere vært kritisk til en oppjustering av kronebeløpet, men ser at utviklingen tilsier skjerpede krav slik at det primært er heltidsfiskere som nyter godt av kongekrabben.

Resten av fiskerinæringen har tøffe adgangskrav, og kongekrabbefisket bør etter vår mening ha lignende krav. Det er viktig at dette fiskeriet prioriteres de gruppene som er helårsfiskere. Med økende fiskepriser har nåløyet for å delta i realiteten blitt utvidet, slik at en justering derfor vil være fornuftig. Det er derfor klokt at beløpsgrensen nå justeres opp.