Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

SV vil ha flåten over 21 meter lenger til havs. Det samme foreslår Fiskeridirektoratet.

Sistnevnte begrunner det med hensynet til kysttorsken. Forskerne mener den er en truet art og fisketrykket må derfor begrenses. Forslaget kommer på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. De har bedt Fiskeridirektoratet komme med sine vurderinger og konkrete tiltak for å beskytte kysttorsken og dempe konflikter til havs.

SVs begrunnelse for å stenge flåten over 21 meter utenfor grunnlinja er mest av hensyn til den mindre flåten. Ifølge SV forsvinner den minste flåtens næringsgrunnlag når større båter med større fangstkapasitet fisker kystnært. De har derfor sagt at de skal ta opp saken under budsjettforhandlingene og ønsker at flåten over 21 meter ikke skal ha anledning til å fiske innenfor grunnlinja. Det er ikke vanlig at fiskerireguleringer og kysttorskvern blir tatt opp i budsjettsammenheng, og særlig merkelig er det siden saken snart skal på høring. Målet til SV er selvsagt å få saken gjennom uten en større diskusjon.

Fiskebåt og Fiskarlaget Nord har engasjert seg i debatten. Fiskarlaget Nord mener saken må diskuteres mer for å finne løsninger, mens Fiskebåt mener at saken er godt nok utredet. De viser til Norges Fiskarlags Havdelingsutvalg fra 2020, der det anbefales andre løsninger enn å dra fjordlinjer i konfliktsaker mellom ulike flåtegrupper. Fiskeridirektoratet skriver også at de er usikre på hvor effektivt det er å skyve den større flåten lenger til havs for å beskytte kysttorsken. Også den minste flåten har effektive fangstredskap som kan gjøre at fisketrykket på kysttorsken blir for stort. SV og Fiskebåt er enige om at saken er godt utredet og debattert, men trekker motsatte slutninger i denne saken. Fiskeriminister Skjæran og Fiskarlaget Nord vil ha en grundigere utredning.

Saken er en god blanding av politikk, reguleringer og kysttorskvern. Mye kan tyde på at det trengs en bedre utredning. Alternative måter å skjerme både kysttorsken og den minste flåten, bør diskuteres grundig. Mulig går det an å få ned fisketrykket og skjerme de minste på andre måter enn at en flåtegruppe utestenges helt.

Når to instanser trekker motsatt konklusjon, viser det store motsetninger. En bedre utredning vil neppe endre på dette, men det er likevel viktig med en god høringsrunde der partene får diskutert ulike alternativ før det konkluderes. Det vil forhåpentligvis gjøre det endelige resultatet mer spiselig for partene.