Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Igjen satses det på oppdrettstorsk i Norge. Forrige gang det skjedde, for 10–15 år siden, gikk det ikke så bra. Fisken likte seg dårlig i merdene og den rømte. Disse problemene har de klart å avle bort, hevder de som driver med torskeoppdrett i dag.

Likevel viser det seg at torsken rømmer. I september i fjor rømte cirka 87.000 torsk fra Gadus Groups anlegg i Voldsfjorden på Sunnmøre. Kun 408 torsk ble gjenfanget.

I januar meldte fiskere i Meløy kommune i Nordland at de fikk dét som så ut som rømt oppdrettstorsk i garna.

Norcod, som driver torskeoppdrett i samme kommune, har ikke oppdaget at fisk har rømt fra deres merder. Fiskeridirektoratet har tatt DNA-prøver for å bekrefte eller avkrefte om det var oppdrettstorsk.

Rømt oppdrettsfisk er alltid dårlig nytt. Både for miljøet og for oppdretter. Uansett art. Gytemoden fisk er en annen dårlig nyhet. Fredag i forrige uke påla Fiskeridirektoratet å slakte ut to merder på Norcods lokalitet i Forsvika, etter at det ble funnet fisk i ferd med å bli gytemoden i flere merder.

Det kan føre til at store mengder rogn og melke fra oppdrettstorsken går ut i fjorden. Det igjen, kan være en trussel for den stedegne kysttorsken, en ekstra belastning på en allerede truet kysttorsk. Det burde være mulig å få en oppdrettstorsk som ikke gyter i merdene. Dette er et for lengst tilbakelagt problem for laksen.

Ifølge forskningsinstitusjonen AkvaplanNiva kan man utsette kjønnsmodningen hos oppdrettstorsk gjennom stadig mer raffinerte metoder for lysstyring. Slakting før kjønnsmodning ved treårsalder hindrer torsken i å gyte i merdene og slik kan man hindre at oppdrettstorsken sprer befruktede egg i omgivelsene, forskningsinstitusjonen.

Oppdrettstorsken har blitt avlet på siden 2002, etter gener som gjør den vokser raskere enn villtorsk og tilpasser seg et liv i fangenskap. Dette vil gi den dårligere levekår i naturen. De genetiske miljøkonsekvensene for villtorsken kan bli mye større enn tilsvarende for villaksen. Siden oppdrettslaksen må komme seg opp i elvene for å gyte med villfisken.

Det er fylkeskommunene som gir tillatelse til oppdrett av torsk i sjø, men Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet. Med det fører også en plikt til å få næringen på rett kjøl. En plikt de selvsagt deler med næringen selv.