Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Det kan være en skjult dødelighet i norsk oppdrett som ikke kommer fram i tallene som rapporteres inn til myndighetene. Dødeligheten kan altså være enda høyere enn det som er rapportert.

Det kan leses ut fra årets fiskehelserapport fra Veterinærinstituttet, som ble lagt fram denne uken. Totalt døde 92,3 millioner oppdrettsfisk i 2022. Det vil si hver sjette laks i merden. For Vestlandet er det enda verre, her døde hver 4. laks i merdene.

I tillegg til at fisken dør av skader når den avluses, er hjertesykdom, vintersår, gjellesykdom og virus blant de vanligste dødsårsakene.

Fortsatt er varmt vann en vanlig måte å avluse laksen på. Til tross for at det er dokumentert at dette er smertefullt og fører til panikkatferd hos laksen. Fisk som fra før har dårlig helse, tåler behandlingen enda dårligere.

Å spyle lusa av fisken, er en annen kjent ikke-medikamentell metode. Det gjør også at fisken lider. Laksen kan tape skjell og den blir mer utsatt for vintersår.

Fra 2020 har flere startet det fiskehelserapporten referer til som «nødslaktepraksis». Bløggebåter ligger i beredskap klare til å slakte syk/svimende fisk, etter at lokaliteten har gjennomgått en avlusing. Sagt med andre ord er dette fisk som er døende, og sannsynligvis ikke ville overlevd turen til slakteriet. Altså må den slaktes før den dør.

Vi er enig med fiskehelserapporten som slår fast at antall nødslaktet fisk bør rapporteres. Og disse tallene må være tilgjengelige. Hvis ikke er de reelle tallene for hvor mange fisk som faktisk dør før de når slakteriet, underestimert.

Avdelingsdirektør for fiskehelse- og velferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun, sier til NRK at oppdrettsnæringen ikke er en moden næring, sammenliknet med andre som driver husdyrhold. Ifølge Brun bruker oppdrettsnæringa nå mer penger på å forebygge og behandle sykdom, enn på utgifter til fôr. Skal næringen vokse, er det ikke mulig at denne utviklingen fortsetter.

Det går an å røkte fisken bedre, og enkelte oppdrettsselskaper klarer det. Men når dyrevelferden samlet er så dårlig, stiller dette næringen som helhet i et svært dårlig lys. For som gruppe klarer ikke oppdretterne å sørge for at laksen de tjener store formuer på, har det bra. Det er på tide å overføre litt av oppmerksomheten rundt grunnrenteskatt til hvordan fisken næringen tjener så mye penger på faktisk har det.