Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Foreløpig har verken myndigheter eller næringen klart å løse fiskerikriminaliteten som foregår på kysten. Vi utfordret derfor tekstgeneratoren ChatGPT (en kunstig intelligens-modell) til å skissere forslag til løsninger. Ikke overraskende er svaret mye av det samme som myndighetene foreslår. Ikke minst trekkes frem økt sporing av både båter og fisk. Slik lyder forslagene fra roboten da vi spurte:

Styrke lovverket: Myndighetene må utvikle og håndheve strenge lover og regler som forbyr ulovlig fiske. Dette kan inkludere straff for ulovlig fangst, ulovlig bruk av redskaper og utnyttelse av sårbare fiskebestander.

Øke overvåking og kontroll: Det er viktig å ha effektive overvåkings- og kontrollsystemer for å oppdage og forhindre ulovlig fiske. Dette kan omfatte bruk av satellittsporing, radar, videoovervåking og andre teknologier for å overvåke fiskeaktiviteter.

Samarbeid på tvers av land: Fiskekriminalitet er ofte en grenseoverskridende aktivitet. Derfor er det viktig å etablere samarbeid og utveksle informasjon mellom ulike land for å bekjempe denne kriminaliteten. Internasjonale organisasjoner som FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) og Interpol spiller en viktig rolle i å koordinere slike samarbeid.

Styrke fiskerisamfunnene: Mange tilfeller av ulovlig fiske skjer på grunn av fattigdom og mangel på alternativer for lokalsamfunnene som er avhengige av fiskeressurser. Ved å støtte bærekraftig fiskeriutvikling, gi økonomisk støtte og trening til fiskerisamfunnene, kan man redusere insentivene for å delta i ulovlige aktiviteter.

Økonomisk straff: Innføring av strenge økonomiske straffer og sanksjoner for de som er involvert i ulovlig fiske kan bidra til å avskrekke denne aktiviteten. Dette kan inkludere beslaglegging av fiskefartøyer og utstyr, samt bøter og fengselsstraffer.

Bevisstgjøring og utdanning: Informasjon og opplæring om konsekvensene av fiskekriminalitet kan bidra til å øke bevisstheten blant fiskere, forbrukere og allmennheten generelt. Dette kan bidra til å skape en kultur som fordømmer og motarbeider fiskekriminalitet.

Disse skisserte forslagene vil trolig være helt sentrale punkt når myndighetene fremover strammer inn overfor flåten og industrien, ikke minst når det gjelder kontrollmuligheter. Dessuten er det interessant at chatGPT foreslår langt tøffere strafferammer, blant annet beslaglegging av fartøy. Det vil i så fall være en ny retning i norsk fiskeripolitikk.

Kilde: https://chat.openai.com/