Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Torsken, en av våre viktigste arter fra havet, står foran store utfordringer – men også muligheter. Vi i Cod Cluster, en klynge bestående av bedrifter innen fiskeri og oppdrett av torsk, mener at framtiden ligger både i fiskeri og torskeoppdrett.

I forbindelse med høringen til Havbruksutvalget har vi derfor sendt inn følgende punkter for å sikre torskens framtid:

Endring av tillatelsesmodellen for torsk

Havbruksutvalget har foreslått at torskeoppdrett skal ha samme tillatelsesregime som laks, som både har en lokalitetstillatelse og en selskapstillatelse. Dette gir lakseselskapene høy grad av fleksibilitet, en slik modell ville gjort det enklere å drive torskeoppdrett. Denne modellen som har gitt suksess for laksen vil nå kunne bidra til at også torsken lykkes som oppdrettsart.

Rune Eriksen, styremedlem i Cod Cluster og driftsdirektør i Vesterålen Havbruk Foto: Mia Kanstad Kulseng

Varige tillatelser

Stabilitet og forutsigbarhet er grunnleggende for enhver næring som krever langsiktige investeringer. Cod Cluster er derfor sterkt mot innføring av tidsbegrensede tillatelser for torsk. Vi understreker at tillatelser uten tidsbegrensning, slik som hos laks, er avgjørende for å skape investeringsvilje og bidra til langsiktig vekst.

Auksjon som tildelingsform

Mens auksjon av selskapstillatelser kan synes som en attraktiv løsning for å generere inntekter for staten, påpeker Cod Cluster nødvendigheten av å vurdere de langsiktige konsekvensene. Næringen, som er i en oppstartsfase, trenger en helhetlig og langsiktig løsning som sikrer tilstrekkelig biomasse og at denne tilfaller aktører som effektivt vil og kan utnytte ressursene.

Biosikkerhet og sameksistens

Torskeoppdrett har vært gjennom over 20 år med stamfisk- og avlsarbeid og er nå på åttende generasjon yngel. Det oppleves lite sykdom i produksjonen. Den økte veksthastigheten sammen med produksjonsstyring og bruk av lys, gjør at fisken kan slaktes før kjønnsmodning.

Produksjon av ulike arter i kystsonen medfører behov for et oppdatert rammeverk for vurdering av risiko for biosikkerhet på tvers av artene. Gjennom FoU-prosjektet «Smitte-risk», er det ikke avdekket sykdommer som medfører smitte mellom arter. Det er viktig å få gjort flere konsekvensvurderinger av ulike risikonivåer, gjennom forskning sammen med næringen. Vi har derfor foreslått at det må forskes mer på oppdrettstorsk.

Teknologiutvikling og risikostyring

Torskeoppdrett må forholde seg til NYTEK forskriften og standarden NS9415 som styrer den teknologiske utviklingen innenfor havbruk. Torskeoppdrett har nytt godt av den teknologiske utviklingen som har skjedd innenfor lakseoppdrett.

Det er imidlertid risiko forbundet med all aktivitet. Cod Cluster mener det er viktig at det settes et nivå på risiko som næringen kan jobbe ut ifra.

Prioritering og satsing på torskeoppdrett

For å realisere potensialet i torskeoppdrett, understreker Cod Cluster behovet for tydeligere rammevilkår og en forpliktende satsing fra både myndigheter og næringen selv. Å legge til rette for vekst krever en samordnet innsats og en helhetlig forståelse av de unike mulighetene som torskeoppdrett representerer. Vi ser i dag lite dialog mellom de ulike myndighetene og etatene med mål om å legge en plan for vekst i næringen.

Avslutning

Gjennom disse innspillene viser Cod Cluster vei for en framtidsrettet og bærekraftig utvikling av torskeoppdrettsnæringen. Ved å anerkjenne og adressere de sentrale utfordringene, kan næringen ikke bare sikre sin egen framtid, men også styrke Norges posisjon som en ledende nasjon innen bærekraftig havbruk.

Det er derfor viktig at torskeoppdrettsnæringen får anledning til å vokse samtidig som det utvikles ny kunnskap og nye teknologiske løsninger. Det er i regi av aktørene og Cod Cluster igangsatt flere prosjekter som skal bidra til kunnskap og beste praksis for næringen.

I 2023 ble det eksportert over 10 000 tonn oppdrettstorsk, til sammenlikning ble det eksportert 33 000 tonn fersk villfanget torsk.

Med fallende kvoter vil oppdrettstorsken bli stadig viktigere, og nye rekorder vil slås hvert år. Vi er tydelige på at torskeoppdrett er kommet for å bli og at det nå er viktig å tilrettelegge for vekst. Vi håper våre innspill lyttes til og implementeres i framtidens havbrukspolitikk.