Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Ocean Leadership er et nytt erfaringsbasert masterprogram ved UiT Norges arktiske universitet, som er rettet mot marine og maritime fagfolk som ønsker å styrke sin evne til å lede utviklingen av mer innovative måter for å fremme en bærekraftig havfremtid.

Fern Wickson, Professor Ocean Leadership Foto: UiT


Nødvendig, men ikke lett

Havet opplever de sammenhengende globale krisene som utbredt forurensning, raskt forekommende klimaendringer og tap av biologisk mangfold på høyt nivå. I sitt havtiår, legger FN derfor vekt på betydningen av bærekraftig utvikling for havets «blå økonomi».

Begrepet «blå økonomi» anerkjenner at det er betydelige muligheter for ytterligere ressurser å bli hentet fra havet, og at disse kan styrke eller skape nye havbaserte næringer på måter som gir positive ringvirkninger for kystsamfunn.

Men begrepet blå økonomi anerkjenner også at denne veksten av utvinning og bruk av havet, må skje på en måte som er miljømessig bærekraftig. Dette betyr at man må sikre at havets økosystemer forblir sunne og produktive over generasjoner. Utviklingen av en robust blå økonomi krever dermed at utvinning og bruk av havets naturressurser må balanseres med praksis for bevaring og regenerering.

Ikke en lett oppgave

En bærekraftig balanse mellom bevaring og bruk krever at vi forvalter de ulike næringene som utnytter havet vårt (nå og i fremtiden) for å produsere mat, energi, transport, turisme, sikkerhet og forskning, på en integrert måte som gjør at de kan sameksistere bærekraftig.

Da er det nødvendig med en oversikt over havsektorenes ulike behov og praksiser, og hvordan disse forholder seg til hverandre. I tillegg til en god forståelse av de marine organismene og økosystemene disse sektorene er avhengige av, inkludert faktorer som bidrar til deres skjørhet eller resiliens.

Dette krever en forståelse for samspillet som finner sted mellom ulike organismer i marine økosystemer. I tillegg en forståelse for hvordan biologiske systemer samhandler med sosiale systemer (for eksempel politiske, juridiske og økonomiske systemer) i utformingen av bærekraftige havnæringer.

Bærekraftig utvikling krever dermed ny kunnskap og kompetanse for å kunne utvikle integrerte løsninger. Dette gjelder ikke bare unge mennesker som skal inn i arbeidsmarkedet, men også for allerede etablerte fagfolk som enten har eller trer inn i lederroller.

Havlederskap

Det å kunne gi havledere ny kunnskap og relevante verktøy for å navigere arbeidet med bærekraft, har vært en drivkraft i utviklingen av det nye internasjonale studieprogrammet Ocean Leadership ved UiT Norges arktiske universitet.

Dette er et erfaringsbasert masterprogram hvor fagfolk fra ulike havsektorer møtes for å utveksle sine kunnskaper og ferdigheter, lære om bærekraft fra natur- og samfunnsvitenskapelige disipliner, og videreutvikle sine ferdigheter innen ledelse, samarbeid og innovasjon.

Ocean Leadership er et 3-årig deltids-masterprogram. Det er et interfakultært samarbeid koordinert av Norges fiskerihøgskole, og inkluderer gjesteforelesninger med internasjonal ekspertise fra offentlig og privat havsektor. De to første årene er dedikert til undervisning, og det tredje året skal deltakerne fullføre et prosjekt av relevans for deres faglige arbeidsmiljø.

De tverrfaglige emnene (forbeholdt studieprogrammet) undervises gjennom en kombinasjon av fysiske samlinger (2 uker per semester), nettmoduler, månedlige virtuelle møter og gruppearbeidsoppgaver relatert til globale bærekraftsutfordringer havet står overfor.

Digitaliseringsfokuset

I tillegg til bærekraft og systemtenkning, er ledelse, havrett og forvaltning, og digitalisering tverrgående temaer i studieprogrammet. Studieprogrammet legger vekt på samarbeidende, transformative og adaptive lederstiler, for å kunne ruste ledere til å navigere i komplekse situasjoner.

God havforvaltning og implementering av havrett er essensielt for å kunne oppnå balanse mellom bruk og bevaring av havets naturressurser. Det er derfor viktig å ha innsikt til relevante nasjonale-, regionale- og internasjonale avtaler, lover og regelverk. Digitaliseringsfokuset anerkjenner at den pågående utviklingen av digitale verktøy og teknologier endrer måten vi kommuniserer og gjør forretninger på i det 21. århundret, og på samme tid åpner for nye spennende måter for å forstå kompleksiteten i havsystemer og adressere bærekraftsutfordringer.

Studieprogrammet bruker en aktiv, integrert og reflekterende tilnærming til undervisning og læring. Dette betyr at deltakerne får betydelig rom til å dra veksel i egen erfaring og kompetanse, og diskutere emnemateriell sammen med sine meddeltakere. Det tverrfaglige programmet gir kunnskap på tvers av samfunnsfag og naturvitenskap, med integrerende læring som oppfordrer til søking og utforskning av sammenhenger på tvers av ulike felt, samt forbindelser mellom emnemateriell og faglige arbeidsmiljøer.

Med fokus på reflekterende læring oppfordres deltakerne til å regelmessig analysere sine egne handlinger og læring, med sikte på kontinuerlig utvikling.