Koronapandemien og en lavere oljepris snudde opp ned på framtidsutsiktene i næringen da Norge gikk i lockdown i mars 2020. Nå viser fasiten at nedtrekket i maritim sysselsetting de siste to årene endte på om lag sju prosent, og at verdiskapingen falt med tre milliarder til 154 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Dette ifølge en Menon Economics-rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Maritimt Forum.

Optimisme i maritim klynge

– Koronapandemien fikk alvorlige konsekvenser for mange maritime bedrifter, men for den samlede norske maritime klyngen har det gått langt bedre enn fryktet.