– I hovedsak er det den samme typen prosjekter vi støtter, og både mandat og budsjett er uendret, forteller Anita Fossdal til Kystens Næringsliv.

Anita Fossdal i Enova. Foto: Enova

Fossdal er seniorrådgiver prosessindustri og karbonfangst i Enova, og forteller at der Enovas satsing mot ny teknologi tidligere delte seg i tre programmer, får søkerne fra 2. februar syv programmer å forholde seg til. Dette vil være langt mer rendyrkede ansvarsområder, spisset inn mot ulike marked.

Teknologi og innovasjon

Formålet med Enovas teknologiprogrammer er å «fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som kan bidra til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050». Hovedtanken er fødselshjelp til ny teknologi som på sikt kan bli foretrukket i markedet, og da uten videre støtte.

– Prosjekter i ulike faser av et utviklingsløp kan søke støtte under den samme ordningen. Vi har også åpnet for forprosjektstøtte for utredninger og dokumentasjon som er nødvendige for en investeringsbeslutning, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i en pressemelding.

Et av programområdene i omstruktureringen retter seg spesifikt mot havvind. Også i programmet Havvind 2025 gjelder Enovas grunnpilarer med «innovasjoner, kostnadsreduksjoner og bærekraftige løsninger», og her spesifikt for elementer, delprosesser og konsepter innen havvind. De andre seks programmene er Utslippsfri maritim transport, Industri 2050, Fleksibilitet i energisystemet, Teknologi for bærekraftige energibærere, Ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren, i tillegg til Pilotering av banebrytende klimateknologi

Enovas syv programmer

Utslippsfri maritim transport

Omstillingen av maritim sektor er en viktig prioritet for Enova, og krever innsats innen både fremdriftsteknologi og teknologi og løsninger som vesentlig tar ned behovet for tilført energi til fartøyet. Her kan Enova blant annet støtte teknologi som muliggjør operasjon uten utslipp av CO2, innovative løsninger for energiproduksjon om bord i fartøy, samt innovative energieffektiviserende løsninger. Det er også åpnet for pilotering av karbonfangst om bord i fartøy.

Industri 2050

Dette programmet retter seg mot industrielle punktutslipp, og kan støtte utvikling og realisering av teknologisprang som bidrar til en industri tilpasset lavutslippssamfunnet. Prosjekter kan omhandle reduksjon av bruk av fossile energibærere til oppvarming og mekaniske arbeidsprosesser, reduksjon av klimagassutslipp fra produksjonsprosesser eller fangst og permanent lagring av CO2. Både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp er omfattet av programmet.

Havvind 2035

For at flytende havvind skal kunne levere energi til konkurransedyktige priser i fremtiden, er vi avhengig av modning og utvikling innen flere teknologiområder. Enova kan støtte prosjekter som bidrar til innovasjoner, kostnadsreduksjoner og bærekraftige løsninger for elementer, delprosesser og konsepter innen havvind.

Fleksibilitet i energisystemet

Omstillingen til lavutslippssamfunnet er avhengig av et energisystem som er fleksibelt og så effektivt som mulig. Her kan Enova støtte prosjekter som skal utvikle eller investere i nye innovative løsninger som bidrar til økt samspill mellom elektrisk og termisk energi, demonstrerer teknologier som øker fleksibiliteten i energisystemet, tilgjengeliggjør nye termiske (varme- og kjøle-) løsninger eller muliggjør utslippsfri transport.

Teknologi for bærekraftige energibærere

For at bærekraftige og utslippsfrie energibærere skal kunne bli konkurransedyktige er det behov for kostnadsreduksjoner i alle ledd av verdikjeden. På dette området kan Enova støtte prosjekter som skal pilotere ny eller vesentlig forbedret teknologi for biodrivstoff, biogass og hydrogenbaserte energibærere. Prosjektene skal være knyttet til teknologi oppstrøms i verdikjedene, som produksjon, prosessering eller lagring

Ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren

Enova kan støtte utvikling og realisering av ny teknologi som bidrar til omstilling mot en utslippsfri bygge- og anleggssektor. Dette kan være ny teknologi som bidrar til utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, ny teknologi som muliggjør ombruk av byggematerialer i betydelig skala, eller nye løsninger for materialgjenvinning som kan gi produksjon av byggematerialer med lavt klimafotavtrykk.

Pilotering av banebrytende klimateknologi

Enovas seks tematiske teknologistøtteordninger favner ikke alle teknologier som kan være viktige for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova kan også støtte pilotering av ny og banebrytende energi- og klimateknologi. Prosjektet må utvikle teknologi som skal kunne ha betydelig påvirkning på omstillingen til lavutslippssamfunnet og ha en påvist klimaeffekt.

Kilde: Enova

Krav til søkerne er uendret

Fra 2017 og frem til nå har Enovas teknologiutviklingsstøtte fordelt seg på tre sektor- og teknologinøytrale støtteordninger. Det har handlet om henholdsvis pilotering, demonstrasjon og investeringer i fullskala klima- og energiteknologi. Enovas krav til søkerne står uendret, med dokumentasjon på innovasjonshøyde og spredningspotensial.

Pågående støtteløp bli ikke berørt av omleggingen, og det kan søkes om støtte fra ulike programmer samtidig.

– Forutsetningen er selvfølgelig at det ikke er snakk om overlappende utgiftsposter, informerer Fossdal.

Hun forsikrer at prosjekter som har søkt så sent som i januar blir behandlet ut fra hvordan Enova var organisert forut for omleggingen. Grunnen til omleggingen er mer publikumsrettet enn en ren nødvendighet.

Ikke merarbeid for Enova

– To av programmene var særskilt godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA, og den godkjenningen utløp ved årsskiftet. Da var det naturlig for oss å vurdere om vi skulle legge om. Ikke det at det ikke fungerte, men nå håper vi at det vil oppleves enklere for søkerne.

Enovas øvrige programområder blir ikke berørt av omleggingen, som også krever syv ansvarlige internt i Enova.

– Dette skal ikke medføre merarbeid for oss, og kompetansen henter vi internt.