Bakgrunnen for gebyret på 12.000 kroner er Kystvaktens kontroll av ringnotfartøyet i mars i fjor. «KV Jarl» observerte at fartøyet forflyttet seg på en måte i Porsangerfjorden som tilsa at fartøyet utførte en fiskeoperasjon, ifølge gebyrvedtaket.

Var ikke klar over forbud

Ved Kystvaktens inspeksjon av fartøyet forklarte skipperen i 50-årene ifølge vedtaket, at han hadde foretatt et kast etter lodde i Porsangerfjorden, men at det ikke var tatt fangst i kastet.

Ifølge vedtaket stemmer det overens med observasjon av fangstoperasjon gjort av mannskapet på «KV Jarl», opplysningene skipper la inn i elektronisk fangstdagbok om kastet, og det som lå inne på fartøyets kartplotter.

Skipperen forklarte til Kystvakten at han ikke var klar over at det ikke var tillatt å fiske etter lodde innenfor grunnlinjene.

Forbud i fire nautiske mil

Fiskeridirektoratet mener det er brudd på forskrift og havressursloven. Ifølge havressurslovens paragraf 5 kan det ilegges overtredelsesgebyr på inntil 100.000 kroner.

«Det foreligger dermed en objektiv overtredelse av forbudet mot å fiske lodde innenfor grunnlinjene i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022, § 17», skriver Fiskeridirektoratet.

«Det er forbudt å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene vest for Nordkapp og innenfor grunnlinjen øst for Nordkapp, med mindre Fiskeridirektoratet bestemmer noe annet», lyder paragrafen.

Direktoratet har etter en totalvurdering kommet til at et overtredelsesgebyr på 12.000 kroner er passende. Momenter som overtredelsens alvorlighet, fortjeneste, tidligere reaksjoner for brudd på fiskerilovgivningen, om det er flere brudd, samt graden av skyld er hensyntatt.