Tirsdag ble det russiske fiskefartøyet «Lazurnyy» satt i arrest i Tromsø. Kystvakten opplyser at båten er mistenkt for ulovlig sildefiske:

– Den blir oppbrakt av oss, for ulovlig fiske innenfor et område i den nordligste del av norsk sone. Området er er stengt etter fiske for sild, sier Erling Øksenvåg, leder for kontroll og etterforskning i Kystvakten.

Ifølge Marintraffic.com, er «Lazurnyy» fra Kaliningrad bygget i 1988, og er 104,5 meter lang og 16,03 meter bred.

Avviser bekymringer

Flere har kontaktet Fiskeribladet etter det ble kjent at «Lazurnyy» ble oppbrakt til Tromsø. Situasjonen oppfattes som ubehagelig, både med tanke på det sårbare norsk-russiske fiskerisamarbeidet og den usikre verdenssituasjonen etter den russiske invasjonen av Ukraina.

– Den russiske båten skal ha fisket etter sild i et område i norsk økonomisk sone, hvor det ikke var anledning til å drive pelagisk trål, sier Ronny Andre Jørgensen til Fiskeribladet.

Jørgensen er fagjurist for fiskerisaker i Troms politidistrikt, hvor saken nå er under etterforskning. Han avviser at båten er mistenkt for å være et sivilt fartøy med militære formål.

– Dette er kun en fiskerisak, sier Jørgensen til Fiskeribladet.

Båten er ifølge Kystvakten mistenkt for ulovlig sildefiske. Trackingen på bildet viser hvor tråleren har beveget seg. Foto: Marine Traffic (skjermdump)

Ren fiskeriforvaltning

På spørsmål om alvorlighetsgraden på det eventuelle lovbruddet, sett i lys av så vel verdenssituasjonen som det norsk-russiske fiskerisamarbeidet, avviser politijuristen at en advarsel ville vært nok.

– Dette er en sak som vi må reagere på, på denne måten. Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet går som vanlig, poengterer Jørgensen.

Da den norsk-russiske fiskeriavtalen for forvaltning av felles bestander ble inngått, framgikk det av avtalen at Russland ville suspendere fiskeriavtalen for 2023 dersom det innføres ytterligere restriksjoner mot russiske fiskefartøy.

– Dette er helt innenfor vanlig fiskeriforvaltning, nedskalerer Jørgensen.

Ronny Andre Jørgensen, fagjurist for fiskerisaker i Troms politidistrikt, bekrefter at de har to pågående saker under etterforskning i Tromsø. Nederlandske «Zeeland» og russiske «Lazurnyy». «Zeeland» er tirsdag på vei ut på fiskefeltet igjen. Foto: marinetraffic.com

To i arrest

Politijuristen bekrefter at «Lazurnyy» ikke er den eneste båten som er under etterforskning av politiet i Tromsø. Før helga ble nederlandske «Zeeland», oppbrakt av «KV Harstad» til Tromsø, også med bakgrunn i ulovlig fiske av NVG-sild.

Onsdag er den nederlandske tråleren tilbake på fiskefeltet etter å ha stilt bankgaranti for inndragningsforelegg og bot i millionklassen. Politijuristen forteller at tråleren var i samme område som den russiske tråleren, og ble etterforsket for samme forhold.

– Er reglene uklare dersom to fartøy på kort tid blir tatt for brudd på den samme bestemmelsen?

– Det er klare regler og ingenting som har kommet til natta, sier Jørgensen og viser til Høstingsforskriften sin paragraf 59 – Forbud mot å fiske norsk vårgytende sild.

I likhet med «Zeeland», er «Lazurnyy» under etterforskning for brudd på denne paragrafen.

Høstingsforskriften, § 59: Forbud mot å fiske norsk vårgytende sild

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en rett linje fra 72° 10,46′ nord, 10° 18,42′ øst til Darupskjæret 70° 40,5′ nord, 21° 59,1′ øst.

Uten hensyn til forbudet i første ledd kan følgende fartøy fra og med 12. oktober 2022 til og med 31. desember 2022 fiske norsk vårgytende sild innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05′ Ø:

a. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen i medhold av den årlige deltakerforskriften, og

b. som har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m³. Fiskeridirektoratet region Nord kan dispensere fra forbudet for fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde men som har et men som har et lasteromsvolum under 150 m³.

Uten hensyn til forbudet i første ledd kan det fra og med 12. oktober 2022 til og med 31. desember 2022 fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 71° 12′ Ø 18°

2. N 73° 51′ Ø 18°

Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon

3. N 72° 10,46′ Ø 10° 18,42′

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket nevnt i annet ledd, innskrenke eller utvide perioden for fiske og stenge hele eller deler av området for fiske.

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i tredje ledd dersom innblanding av sild under minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall.

Kilde: lovdata.no