Fiskeridirektoratet opplyser i en pressemelding at de sammen med Kystvakten og fiskesalgslagene har vedtatt Nasjonal strategisk risikovurdering for 2022 - som er det mest sentrale styringsverktøyet for fiskerikontrollen.

Hovedmålene med fiskerikontrollen i 2022 er å sikre etterlevelse og hindre brudd på følgende, overordnede risikoområder, opplyser direktoratet:

  • deltakerlovens bestemmelser
  • ilandføringsplikten
  • korrekt registrering av ressursuttaket

For å møte risikoområdene for 2022 er det løftet frem en rekke tiltak, viser direktoratet til; Fangst ID, regelverksutvikling, samarbeid med andre kontrollmyndigheter, tilstedeværelse basert på risikovurderinger og offensiver innenfor både pelagiske- og hvitfiskfiskerier.

- En bærekraftig forvaltning av våre viltlevende, marine ressurser i tråd med nasjonale og internasjonale krav og forpliktelser, fordrer kontinuerlig videreutvikling og forbedring av vår risikostyring. Viktige stikkord for dette arbeidet fremover blir digitalisering, tverretatlig samarbeid og forebygging, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

Risikoområdene som er utpekt for 2022, er de samme som ble utpekt for i fjor, noe du kan lese av denne saken.