Da landsstyret i Norges Kystfiskarlag var samlet for styremøtet 10. og 11 mai, var det mye omtalte «Peik»-forliset tema for diskusjon.

Havarikommisjonens rapport etter «Peik»-forliset i januar 2022 avslørte at flere feil ved båten ikke var avdekket av det godkjente foretaket som hadde gjennomgått båten. Ingen av feilene var alene årsak til at det denne gangen gikk tragisk galt, men de kan ha bidratt til utfallet, mente Havarikommisjonen i sin rapport.

«Man må kunne stole på kontrollsystemene» var den klare tilbakemeldingen fra både Norges Fiskarlag og andre av fiskerorganisasjonene etter at rapportens innhold ble kjent.

– Lagt lista høyt

Sjøfartsdirektoratet uttalte i et intervju med Fiskeribladet i april at fiskerne skal kunne stole på kontrollsystemene.

– Vi har lagt lista høyt for de godkjente foretakene, og vi stilte fra 1. januar 2022 enda strengere krav til både foretakene og den kompetansen de må ha, uttalte Arild Lie, sjefingeniør i Fiskebåtavdelinga i direktoratet til Fiskeribladet 5. april i år.

– Må utbedres

Norges Kystfiskarlag har som nevnt også hatt saken høyt på agendaen. I styremøtet 10. og 11. mai, fattet laget vedtak i saken, som nå er sendt til Sjøfartsdirektoratet.

«Norges Kystfiskarlag mener kritikken i Havarikommisjonens rapport etter «Peik»-forliset vitner om at det er aspekter ved kontrollsystemene som må utbedres. En særlig utfordring er tilfeller der det foretas endringer på fartøyet som ikke fanges opp av kontrollmyndighetene», skriver Kystfiskarlaget i sitt vedtak og brev til Sjøfartsdirektoratet.

Tettere kontroll

Videre peker laget på at en konsekvens av dette er at fartøy selges videre med uriktige stabilitetsberegninger, eller at fartøy kan bli resertifisert uten at vesentlige endringer blir tatt hensyn til.

Kystfiskarlag oppfordrer alle fiskere til å bli flinkere til å opplyse kontrollører om alle endringer som er foretatt på fartøyet siden siste fartøykontroll. Videre ber laget Sjøfartsdirektoratet om en redegjørelse for hvilke tiltak som iverksettes i lys av rapportens kritikk mot kontrollsystemene.

«Alle har en plikt til å bidra til sikkerhet på sjøen, og Sjøfartsdirektoratet bes kjøre en tettere kontroll med kvaliteten og reelt kompetansenivå i kontrollforetakene hvor fiskerne registrerer stor variasjon», heter det i vedtaket fra Kystfiskarlaget.