Det opplyser partiene i en felles pressemelding fredag morgen.

Marianne Sivertsen Næss, leder av Stortingets energi- og miljøkomité, kaller det «startskuddet for at en konkurransedyktig, norsk leverandørindustri innen havvind kan vokse og videreutvikle seg langs hele kysten».

Hun legger til at nord etter hvert skal med.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, sier til Fiskeribladet at de tar til orientering at det er flertall i Stortinget for utbyggingen. Maråk påpeker at Fiskebåt har hatt høringsprosess på prosjektet, og legger til grunn at utbyggingen skjer uten at fiskerier blir skadelidende.

– Det er tatt hensyn til våre synspunkter knyttet til areal. Areal ble flyttet slik at man unngår viktige gyte- og oppvekstfelt for tobis. Fiskebåt registrerer også at det er flertall til tross for mange advarsler knyttet til kostnadsrekken og manglende lønnsomhet i disse prosjektene, sier Maråk til Fiskeribladet.

Maråk sier han tror at dersom subsidiebehovet blir så stort som det ser ut, på 23 milliarder kroner, kommer trolig bremsene på.

– Da er kanskje ikke dette eventyret mange trodde det skulle bli. Ofte er det slik at eventyr er for gode til å være sanne, sier Maråk.

Må ta hensyn til fiskeriene

I likhet med Fiskebåt, opplyser Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag at de har godtatt åpningen av det aktuelle området ettersom fiskeriene skal bli hensyntatt.

– Siden regjeringen her har tatt hensyn til fiskeri, blant annet ved å ta ut kartlagte gyteområder for tobis, har vi godtatt åpningen av dette området. Det under forutsetning at det etableres kunnskap som sannsynliggjør at slik utbygging ikke går ut over hensynet til bestander, sjømattrygghet og havmiljøet ellers. I denne saken tar vi derfor vedtaket om økt subsidiering til orientering, skriver Sandberg i en epost til Fiskeribladet fredag.

Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag. Foto: Kjersti Sandvik (arkiv)

Sandberg legger til at også Landsstyret har gitt klart uttrykk for at det vil være totalt uakseptabelt å gi subsidier til bygging av vindkraftverk, der hvor dette vil gå ut over hensynet til fiskeri og havmiljø.

Sameksistens

Flertallspartiene viser i pressemeldingen fredag til at det haster med løsninger som vil gi mer kraft til fastlandet, ettersom Sør-Norge går mot et varig kraftunderskudd.

−Havvind vil bidra med store mengder av den økte kraftproduksjonen vi trenger framover, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold.

Partiene understreker i meldingen at det er «avgjørende å få på plass ambisiøse mål og god kunnskap for å sikre god sameksistens og ivaretakelse av natur, miljø og marint liv».

Kartlegging av havmiljøet

SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, sier følgende i meldingen:

− Vi er glade for å sikre havvindsatsingen, ikke minst for å få kraft til å kutte utslipp. Siden staten må bidra mer, var det viktig å få på plass strengere krav til miljøkartlegging,

MDG viser til at partiet har fått gjennomslag for at naturen beskyttes bedre i utbyggingen.

– I dag er vi enige om raskere framdrift for kartlegging av havmiljøet ved Sørlige Nordsjø II, og at det skal gjøres grundige kartlegginger også i andre områder aktuelle for havvind framover, sier Une Bastholm i MDG.

Energipolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, påpeker i meldingen at havvindsatsingen er blitt vesentlig dyrere enn regjeringen først forespeilet, og at det derfor er viktig å få ned kostnadene til neste utlysning.

− Grunnen til at vi likevel går inn for forslaget er at vi må få på plass mer kraft for å klare omstillingen og klimamålene innen 2030, samt nye muligheter for norsk leverandørindustri, sier Ropstad.