Havforskningsinstituttet (HI) står i en krevende økonomisk situasjon, og må gjøre drastiske kutt. 28 arbeidsplasser forsvinner i løpet av neste år, når forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» skal ut av instituttets tjeneste.

Noe av toktaktiviteten skal overføres til nybygget «Prinsesse Ingrid Alexandra», et mindre forskningsfartøy med åtte ansatte, som skal settes i drift til våren.

– Svært beklagelig

– Det er derfor klart at totalt sett vil en få færre toktdøgn og dermed også mindre bestandsforskning i 2023. Dette er svært beklagelig i en tid der vi har behov for mer forskning, sier styreleder i Fiskebåt Nord, Marius Ytterstad i en pressemelding fra Fiskebåt.

At fartøyet tas ut av drift handler utelukkende om økonomi, sa rederisjef Inge André Utåker til Fiskeribladet fredag.

– Vi har fått bevilget samme kronebeløp i 2023, som vi fikk i år, men står foran en betydelig pris- og lønnsvekst. Vi får også et nybygg levert fra Nederland i januar som vil gi oss økte driftskostnader på 16-17 millioner kroner, uttalte Utåker.

I sum er det forventet at prisvekst og nytt fartøy vil gi rederiavdelingen et underskudd på 25 millioner kroner neste år.

– Viktig at forskningen er oppdatert

Ifølge Utåker vurderer de også å kutte i bruken av leiefartøy, som i 2021 sto for 49 prosent av alle fartøytoktdøgn.

Hvis det blir realiteten, frykter Ytterstad at en ikke lengre vil kunne følge loddeinnsiget - og næringen har tidligere uttalt at en ønsker mer forskning på lodde i Barentshavet.

Ytterstad mener Norge ikke har råd til å redusere forskningsinnsatsen i en tid med stadig nye utfordringer for både villfisk- og oppdrettsnæringen.

– Vi snakker her om klimatiske endringer som kan ha stor betydning for livet i havet og det er derfor viktig at forskningen er oppdatert. Vi vet dessuten lite om hvilke konsekvenser nye næringer som havvind og gruvedrift kan ha på livet i havet noe, og dette generer viktige forskningsoppgaver for HI. I tillegg er det geopolitiske forhold som gjør det nødvendig for Norge å ha en betydelig operativ havforskning, sier han og legger til:

– Fiskebåt Nord krever at bevilgende myndigheter sørger for at Havforskningsinstituttet ikke bare kompenseres for økte kostnader, men også får en reell økning i sine budsjetter.