I dag møter det latviske rederiet Sia North Star Ltd. staten ved Nærings- og fiskeridepartementet i Høyesterett. Og for første gang i historien skal et rettsmøte fra Høyesterett direktestrømmes, melder NTB.

Løyve til å fangste snøkrabbe

Saken som føres for Høyesterett gjelder gyldigheten av avslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet på søknaden fra Sia North Star Ltd. om løyve til å fangste snøkrabbe på den norske kontinentalsokkelen. Det sentrale spørsmålet er om det aktuelle vedtaket og forskriften om forbud mot fangst av snøkrabbe er i strid med Svalbardtraktaten.

Den norske stat mener at de etter Svalbardtraktaten har rett til å straffe både norske og utenlandske krabbefiskere, som uten tillatelse har satt ut teiner på norsk sokkel i området rundt Svalbard. Rederiet mener at Svalbardtraktaten gjelder på hele sokkelen og ikke bare innenfor tolvmilsgrensen. Det er bakgrunnen for at rederiet gikk til sivil sak mot Nærings- og fiskeridepartementet.

Saken har vært oppe i den norske rettssystemet tidligere. Da dreide problemstillingen seg om traktatens likestillingsprinsipp. Det er satt av fire dager til saken.

På Høyesteretts nettsider kan du følge rettsmøtet direkte.

Dette er saken
  • Det latviske selskapet Sia North Star Ltd. fikk i 2019 avslag på søknaden om dispensasjon for å fangste snøkrabbe på den norske kontinentalsokkelen med fartøyene «Senator», «Solvita» og «Saldus». Først fikk rederlaget avslag fra Fiskeridirektoratet og deretter Nærings- og fiskeridepartementet som klageinstans. Den norske reguleringen innebærer i praksis at kun norske fartøy har anledning til å fange snøkrabbe på kontinentalsokkelen.
  • Saken som føres for Høyesterett gjelder gyldigheten av avslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet på søknaden fra Sia North Star Ltd. om løyve til å fangste snøkrabbe. Det sentrale spørsmålet er om det aktuelle vedtaket og forskriften om forbud mot fangst av snøkrabbe er i strid med Svalbardtraktaten.
  • Svalbardtraktaten ble signert 9. februar 1920 og trådte i kraft 14. august 1925. I traktaten anerkjente partane Norges «full and absolute sovereignty» / «la pleine et entière souveraineté» over øygruppa Svalbard, på de vilkår som er nedfelt i traktaten. De sentrale vilkårene i denne saken er artiklane 2 og 3 – særlig artikkel 2, som blant annet regulerer retten til fiske for traktatpartene.
  • Sia North Star Ltd. gjør gjeldende at Svalbardtraktaten artikkel 2 og 3 kommer i bruk også på Svalbards kontinentalsokkel og at vedtaket og den norske forskriften derfor er i strid med likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten.
  • Både tingretten og lagmannsretten kom til at Svalbardtraktaten artikkel 2 og 3 ikke gjelder på kontinentalsokkelen. Sia North Star Ltd. anket til Høyesterett.


Kilde: Høyesterett

Kilde: Høyesterett