Det går fram av en melding hos Fiskeridirektoratet.

«Nøyaktig telling av fisk er en viktig faktor for både effektivitet i produksjonen og etterlevelsen av regelverket», skriver direktoratet og viser til at både forvaltningen og næringen ønsker bedre kontroll på antall laks i anleggene.

De mener det er behov for betydelig økt presisjon og nøyaktighet både i teknikk og teknologi for dagens tellesystemer og -rutiner. Å oppnå akseptabel nøyaktighet for antall fisk i produksjonsenheter vil være et viktig bidrag til at akvakulturnæringen er lønnsom og bærekraftig framover, peker direktoratet på i sin melding.

Dette er kriteriene for dem som ønsker å søke om midler:

  • Prosjektet som blir tildelt midler skal ha som hovedmål å undersøke potensialet for nøyaktig kontroll med antall laks i oppdrett.
  • Prosjektet skal dokumentere mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll med antall laks under realistiske arbeidsforhold.
  • Påvirkningsgraden til viktige feilkilder i tellenøyaktigheten skal kartlegges, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner.
  • Potensialet for økt nøyaktighet i nye teknologier sammenliknet med beste bruk av dagens teknologier skal evalueres.