Forrige onsdag la Havforskningsinstituttet fram den årlige risikorapporten for norsk fiskeoppdrett. Det er første gang de gjør en risikovurdering av torskeoppdrett. Den viser at dersom næringen tar i bruk alle lokalitetene de har søkt om, kan torskeoppdrett utgjøre en risiko mot kysttorsken fra Stad og nesten nord til Bodø. Det er spesielt to ting Havforskningsinstituttet trekker fram som bekymringsmoment for oppdrett av torsk:

– Gyting og rømming er absolutt noen av utfordringene. Noen av de omsøkte lokalitetene ligger inne i fjordene, og der vet vi at kysttorsken kan være mer utsatt for genetisk påvirkning hvis torsken rømmer eller gyter, sier Ellen Sofie Grefsrud, redaktør av rapporten og forsker ved Havforskningsinstituttet.