Regjeringen opplyser i en melding onsdag at de følger opp et vedtak fra Stortinget om å utrede en ordning med rullerende maksimal tillatt biomasse (RMTB), med sikte på å innføre en prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskaping.

– Det er utfordrende å finne en god innretning på en ordning som både ivaretar fiskehelse og miljøhensyn, samtidig som vi skal få til økt bearbeiding og verdiskaping, så jeg ser frem til å få innspill, uttaler fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

I revidert nasjonalbudsjett presenterte regjeringen rammene for prøveordningen som nå sendes på høring.

Femårig prøveordning

Av meldingen går det fram at forslaget innebærer en femårig prøveordning med rullerende MTB med MTB-tak. Ordningen vil dessuten avgrenses slik at aktørene som deltar ikke kan ha felles biomassetak på tvers av produksjonsområder.

Regjeringen legger ikke opp til at ordningen kun skal forbeholdes mindre aktører. Det begrunnes i meldingen med at det sannsynligvis vil undergrave Stortingets formål om økt bearbeiding, som i all hovedsak utføres av enkelte større selskaper med kontroll over hele produksjonskjeden.

Ordningen vil videre avgrenses til et begrenset antall grønne produksjonsområder. Det vil si områder der miljøsituasjonen med hensyn til lakselus er ansett som akseptabel, opplyses det i meldingen.

Dersom den endelige utformingen av ordningen viser et vesentlig potensial for volumvekst, bør det tas et vederlag for å delta i ordningen, går det fram av forslaget. Et eventuelt vederlag for ordningen vil fastsettes etter at høring av relevant regelverk er gjennomført og en endelig utforming av ordningen er ferdigstilt, understrekes det i meldingen.

Ordningen skal evalueres etter prøveperioden.