For en uke siden avslo direktoratet Nordlaks sin søknad om å konvertere de 13 utviklingstillatelsene de fikk til Havfarm 1.

Denne uken kommenterer selskapet avslaget i en pressemelding publisert på deres hjemmesider.

– Nordlaks vil klage på Fiskeridirektoratets avslag om konvertering av utviklingstillatelser, skriver selskapet.

Ferdigslaktet i starten av juni

Det var i april at Inge Berg-selskapet Nordlaks Oppdrett søkte om å konvertere de 13 utviklingstillatelsene. Selskapet satt første fisk i Havfarmen i juli i fjor, og er nylig ferdig med slakting av første utsett. Ifølge direktoratet ble det satt ut totalt 2,33 millioner laks fra to lokaliteter. Den siste fisken ble slaktet 8. juni i år.

Hadde selskapet fått innvilget søknaden, kunne de ha valgt mellom å drive tillatelsene videre på prosjektet eller å bruke tillatelsene i vanlig produksjon.

Selskapet opplyser i pressemeldingen at de mener at de har innfridd de målene som var blitt stilt av staten:

– Nordlaks har innfridd alle målkriterier som var satt for utviklingsprosjektet. Vi har forståelse for at det er krevende for Fiskeridirektoratet å forvalte regimet med utviklingstillatelser og det er derfor naturlig for oss å be overliggende etat, Nærings- og fiskeridepartementet, om å ankebehandle, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks i meldingen.

Utviklingstillatelser
  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. Søknadene behandles kontinuerlig.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Fikk nei på ett punkt

Etter en samlet vurdering kom direktoratet frem til at prosjektet ikke oppfylte samtlige av deres kriterier, og da spesifikt punktet om «driftsplanlegging og driftsfase». Selskapet har tre uker på seg til å klage.

Havfarm 1 er stasjonær, og ligger på lokaliteten Ytre Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Den har en forankringsløsning i baugpartiet.

– Denne havfarmen vil ligge på svai hvor anleggets retning og dermed plassering innenfor lokaliteten bestemmes av vind-, bølge- og strømretning. Fortøyningsløsning vil være avhengig av lokalitet, og avgjøres blant annet av miljølaster, dybde, bunnens topografi og sammensetning, skriver selskapet i sin beskrivelse av prosjektet.

– Optimalisert verdiskaping

Uansett utfallet av klagesaken vil Nordlaks sette ny fisk i havfarmen i sommer, står det i meldingen.

– Produksjonssyklusen i havbruksnæringen tar flere år fra innlegg til slakt, og planleggingshorisontene er enda lengre, skriver kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, i en epost til IntraFish.

En konvertering vil gjøre det mulig for selskapet å drive mer effektiv planlegging og utnytte tillatelsene på en bedre måte frem i tid, mener han.

– En konvertering vil altså bidra til at vi kan optimalisere verdiskaping og sysselsetting fremover, og forhåpentligvis begynne å tjene inn de enorme investeringene som vi har gjort i havfarmprosjektet, skriver Martinussen.

Informasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks. Foto: Edvard Kristiansen


10 millioner per tillatelse

Han legger til at en eventuell konvertering ikke vil berøre driften i Havfarmen isolert sett.

– Men det har stor betydning for Nordlaks som helhet, forteller Martinussen.

– En konvertering nå koster rundt 10 millioner kroner per tillatelse i vederlag, altså totalt rundt 130 millioner. Hva tenker dere om å ta denne prisen, om dere vinner frem i klagerunden?

– Prisene for konvertering av utviklingstillatelser var fastlagt da ordningen ble annonsert i 2015, og har vært en forutsigbar del av vårt prosjekt hele veien, skriver kommunikasjonssjefen.