Det går fram av en melding fra direktoratet tirsdag.

I bestillingen er Fiskeridirektoratet bedt om å peke på tre områder, fortrinnsvis ett område sør, ett midt, og et nord i landet.

Fiskeridirektoratet har gått gjennom Områderapporten fra 2019 og foretatt en oppdatering av analysene rapporten baserer seg på. Direktoratet har også fått en utfyllende rapport fra Havforskningsinstituttet som gjelder påvirkning av lus fra noen av havbruk til havs-områdene inn mot produksjonsområdene.

Etter den nye gjennomgangen og utfyllende kunnskapsgrunnlag fra Havforskningsinstituttet valgte direktoratet ut de tre mest aktuelle områdene for videre utredning og mulig tilretteleggelse for havbruk til havs. Utvalget og rapporten sendte Fiskeridirektoratet til aktuelle myndigheter og organisasjoner i november 2021 og ba om innspill.

Områdene Fiskeridirektoratet foreslo er:

  • 2 Norskerenna Sør
  • 11 Frøyabanken Nord/10 Frøyabanken Sør og
  • 7 Tromsøyflaket

Fiskeridirektoratet har fått en rekke innspill til forslaget, og går nå gjennom disse, opplyses det i meldingen. En anbefaling om hvilke områder som først bør tilrettelegges for havbruk til havs går deretter til Nærings- og fiskeridepartementet. Det er departementet som tar endelig avgjørelse om hvilke områder som til slutt skal tilrettelegges.

I meldingen går det fram at bestillingen fra Nærings- og fiskeridepartementet innebærer at Fiskeridirektoratet skal utarbeide program for offentlig overordnet konsekvensvurdering for hvert av områdene som besluttes tilrettelagt.

– Ettersom programmene må være tilpasset hvilke områder som skal utredes, kan ikke programmene ferdigstilles før departementets beslutning. Departementet vil også beslutte når og hvordan offentlig overordnet konsekvensvurdering av områdene gjennomføres, lyder meldingen fra direktoratet.

Flere av innspillene til Områderapporten og til de tre konkrete områdene gjelder tema som må utredes nærmere i konsekvensvurderingen.

En rekke instanser og selskaper har kommet med sine innspill til direktoratets arbeid, deriblant Sjømat Norge, Havbruksnettverk Helgeland, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Lovundlaks, Fiskarlaget og Oljedirektoratet.

Fiskeridirektoratet mottok i januar fjor søknad fra Salmar Ocean AS om klarering av lokalitet for produksjon av laks på en lokalitet i Norskehavet. Med det ble Salmar første selskap som søker på en lokalitet for akvakultur i åpent hav.