I januar oppdaget lokale fiskere i Meløy-området oppdrettstorsk på rømmen. Funnet av 650 oppdrettstorsk på 3 kilo skjedde i nærheten av Norcod sitt anlegg Frosvika i Meløy. Fisken var ifølge tipserne kjønnsmoden og hadde oppdrettsfôr i magen. Nå har Fiskeridirektoratet kommet med et notat som beskriver deres arbeid i saken.

I rapporten beskriver direktoratet at det er avdekket at det har vært flere hull i nøtene på Frosvika som vurderes å være av en slik størrelse og form at fisk kan ha rømt. Administrerende direktør i Norcod, Christian Riber, skriver i en pressemelding at det er beklagelig at det er kommet oppdrettstorsk på avveie.

– Men omtrent 70 prosent av all torsk (cirka 14 tonn) levert som oppdrettstorsk til fiskemottak i perioden var hodekappet og snittvekt ikke oppgitt. Det vanskeliggjør bedømmelsen av opphavet, skriver Riber i en epost til Fiskeribladet.

Flere hull

Ifølge direktoratet kan rømming gjennom de avdekkede hullene være årsak til fangstene av oppdrettstorsk i Meløy-området høsten 2022 til vinteren 2023. Fiskeridirektoratet kan heller ikke utelukke at fisk fra rømningshendelsen i 2021 har inngått i fangstene.

På grunn av at det har vært flere hull, i ulike merder og på ulike tidspunkt, har det ikke vært mulig for Fiskeridirektoratet å knytte den rømte fisken til én konkret hendelse eller merd.

– Basert på sporingen, den lange avstanden til andre anlegg som har oppdrett av torsk og funnene under tilsynet, konkluderer likevel Fiskeridirektoratet med at den rømte oppdrettstorsken som ble fanget i området kom fra lokalitet Frosvika.

Det har også blitt tatt oppdrettstorsk utenfor Laukvik i Lofoten av skipper Benn Ole Stensvold. Fisken ble tatt med garn i påsken 2023 Foto: Kai Nikolaisen/Lofotposten

Tsjipke Deuzeman, produksjonsdirektør i Norcod mener at en helhetlig vurdering ikke viser sammenheng mellom observerte maskebrudd i dykkerapporter og antallsavvik i nøtene.

– Fisken som ble fangstet i 2023 og levert til mottak har verken av Fiskeridirektoratet eller av Norcod AS kunne knyttes til en konkret hendelse eller merd, skriver Deuzeman i en pressemelding.

Flere eggtokt

Fiskeribladet omtalte nylig at eggtokt nummer to, som er gjennomført av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, var ferdigstilt. På det første toktet ble eggprøver fra villtorsk samlet inn, og sammenliknet med oppdrettstorsk fra Norcod-lokaliteten Frosvika.

Genetiske analyser av de innsamlede torskeeggene viste at cirka 80 prosent hadde en genetisk profil som var svært lik oppdrettstorsken i det aktuelle anlegget.

Bakgrunn
 • Fiskeridirektoratet mottok onsdag 11. januar 2023 tips om fangst av 650 oppdrettstorsk på 3 kilo nær lokaliteten Frosvika i Meløy kommune.
 • Ifølge tipset var fisken kjønnsmoden og hadde oppdrettsfôr i magen.
 • Fiskeridirektoratet kontaktet oppdretteren Norcod AS samme dag.
 • Etter dialog med Fiskeridirektoratet meldte virksomheten inn mistanke om rømming 12. januar.
 • Det ble satt ut gjenfangstgarn ved lokaliteten og alle merder med fisk ble kontrollert av eksterne dykkere.
 • Det ble ved disse kontrollene ikke funnet hull som selskapet vurderte til å kunne forårsake rømming.
 • Etter en intern gjennomgang meldte Norcod AS tilbake at de ikke hadde noen hendelser som kunne være årsak til en mulig rømming.
 • Fiskeridirektoratet mottok flere tips om fangst av oppdrettstorsk i de påfølgende dagene. Tipsene gikk ut på at det ble fanget oppdrettstorsk i størrelsen 1 – 3 kg i nærheten av nevnte lokalitet.
 • Det kom samtidig inn tips om at det var fanget rømt oppdrettstorsk i området høsten 2022, noe Fiskeridirektoratet tidligere ikke var kjent med.
 • 19. januar åpnet Fiskeridirektoratet for at rømt oppdrettstorsk som ble levert til fiskemottak ikke skal avregnes kvoten til fiskerne.
 • Fra 11. januar – 31. mars 2023 ble i overkant av 14 000 kilo torsk registrert som oppdrettstorsk ved fiskemottak i området.
Kilde: Fiskeridirektoratet

Gytemoden

Flere av tipsene om rømt oppdrettstorsk i vinter trakk fram at den var gytemoden, skriver direktoratet. Dette førte til at Norcod ble pålagt å gjennomføre en vurdering av modningsgrad på torsken på Frosvika-lokaliteten.

– Det ble funnet fisk som var i ferd med å utvikles til gytemoden fisk. Fiskeridirektoratet ga derfor pålegg om utslakting av flere merder på lokalitet Frosvika.

Avviksrapport i sommer

Etter en samlet vurdering av dokumentasjon i saken ble det i juli 2023 sendt ut en avviksrapport med totalt seks avvik til Norcod AS.

Avvikene omhandlet:

 • Manglende rapportering av mistanke om rømming til Fiskeridirektoratet.
 • Mangelfull opplæring av ansatte rundt rømming og varsling.
 • Manglende risikovurderinger knyttet til størrelsen på hull og når de utgjør en rømningsfare.
 • Manglende risikovurderinger knyttet til bruken av kombinøter.
 • Manglende avviksbehandling av hull som utgjorde en rømningsfare.
 • Mangler ved internkontroll som skal sikre at den fungerer som forutsatt.

Norcod fikk frist for å gi tilbakemelding på rapporten til 1. september 2023. Virksomheten har svart på tilsynsrapporten og er i en prosess med å lukke samtlige avvik.

– Det er også Norcod AS sitt ansvar å fullføre melding om rømming og mistanke om rømming, som skal inneholde en vurdering av antall rømte fisk, skriver direktoratet.

Rettet tilsyn

Fiskeribladet har kontaktet Norcod om denne saken, men har foreløpig ikke fått svar.

Ifølge Fiskeridirektoratet har det i 2023 prioritert tilsyn av torskeoppdrett.

– Det er gjennomført tilsyn med alle aktive torskeoppdrettere. Tilsynet fokuserte på selskapenes rutiner for å forebygge rømming, og selskapenes rutiner for å forhindre og eventuelt avdekke gytemodning, skriver direktoratet.

Det planlegges nå et dialogmøte med næringen.

– Fiskeridirektoratet vil også i 2024 prioritere tilsyn rettet mot torskeoppdrett, skriver direktoratet.