Det går fram av en pressemelding fra partene.

– Vi ønsker å bidra til å utvikle ny næring og gi miljøgevinster, men også arbeidsplasser og ringvirkninger. Derfor er vi svært glade for å starte opp prosjektet sammen med Cermaq, uttaler styreleder i Folla Alger, Tarald Sivertsen, i meldingen.

Der vises det til FNs ferske klimarapport og viktigheten av et grønt skifte også innen havbruks- og sjømatnæringen.

– Alger er en del av det grønne skiftet, og vi har stor tro på algeproduksjon som en fremtidsnæring. Det er også grunnen til at vi har fått med Sintef, Nofima, Nord universitet og NTNU som ledende forskningsmiljøer på hvordan vi kan utvikle tareproduksjonen, legger Sivertsen til i meldingen.

En del av næringsstoffene som slippes ut fra laksemerdene er vannløselige. Disse næringsstoffene vil gjødsle algene og føre til økt karbonfangst.

Prosjekt over seks år

Utviklingsprosjektet skal etter planen gå over 6 år, og gjennomføres i tett samarbeid med forskningsmiljøene nevnt. Av meldingen går det fram at målet for prosjektet er å teste i fullskala en ny type anlegg for integrert produksjon av laks og tare. Prosjektet skal underveis se på hvordan næringsstoffene fra laksemerdene tas opp i taren, hvordan tareproduksjonen påvirker vannmiljøet i merdene, og hvilken effekt den integrerte produksjonen har på helsa til fisken i merdene.

I tillegg har prosjektet som målsetning å utvikle tare til et nytt fôrråstoff for laks.

– Dette er et spennende utviklingsprosjekt, som bidrar til at vi både kan få utnyttet næringsstoff rundt oppdrettsmerdene som en ressurs, og at vi får opp flere alternative fôrråvarer. Det er god sirkulærøkonomi, og vil bidra til å redusere fotavtrykket fra oppdrett av laks, uttaler administrerende direktør i Cermaq Norway, Knut Ellekjær, i meldingen.

Fiskeriministeren velsigner

Også Fiskeriministeren er begeistret over planen. Han besøkte Steigen på fredag og ble der informert om asmarbeidsprosjektet.

– Det ligger store muligheter i å utvikle fremtidens havbruk. Derfor synes jeg også at dette er et spennende samarbeidsprosjekt. Alger er viktig for livet i havet og kan spille en viktig rolle i fremtidens mattilgang. Jeg ønsker Cermaq og Folla Alger all og hell og lykke på ferden videre, uttaler Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.