Direktoratet foreslo opprinnelig å fjerne kravet om 500 meters avstand til reke- og gytefelt når lakseluskjemikalier slippes ut. Dette skapte sterke reaksjoner hos fiskerne.

Etter å ha mottatt en rekke innspill til forslagene om endringer i akvakulturregelverket som var på høring tidligere i år, anbefaler Fiskeridirektoratet nå å likevel beholde forbudet mot utslipp av lusemidler ved reke- og gytefelt.

Fiskeridirektoratet fikk inn mange gode høringsuttalelser, skriver de i en melding på sine nettsider. I tillegg har de fått ny kunnskap og erfaringer fra tilsynskampanjen 2020, som har kommet etter utarbeidelse av høringsforslaget.

Dette er anbefalingene som direktoratet har sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet:

  • Vare- og tjenesteleverandørers ansvar og plikter ved gjennomføring av aktiviteter i tilknytning til drift av akvakulturanlegg tydeliggjøres i akvakulturdriftsforskriften, og de får blant annet krav om å melde rømming og tømming av badebehandlingsvann tilsatt legemidler.
  • Gjeldende vilkår for bruk og utslipp av legemidler ved reke- og gytefelt videreføres. Reguleringen utvides til å gjelde legemidler for behandling av akvakulturdyr, og avgrenses ikke lenger til behandling mot lakselus.
  • Krav ved gjennomføring av arbeidsoperasjoner presiseres for innehaver av akvakulturtillatelse. Sleping av produksjonsenheter med fisk blir forbudt. Foreslåtte krav om nøyaktighet for antall fisk utgår, og arbeidet med problemstillingen fortsetter.
  • Adgang til å anvende overtredelsesgebyr utvides overfor vare- og tjenesteleverandører. Brudd på reglene ved utslipp av legemidler kan ilegges overtredelsesgebyr. Det samme kan brudd på krav om rømmingsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg.
  • Til havs forskriftsfestes en sikkerhetssone rundt akvakulturanlegget, der ferdsel og fiske er forbudt.