Prøvene vil kunne gi svar på hvor fisken kommer fra, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding torsdag.

Funn av deformert torsk - med rogn, har skapt stor oppmerksomhet og uro blant lokale fiskere i Meløy. Norcod, som driver nærmeste anlegg for torskeoppdrett sa onsdag at de i sine gjenfangstgarn på lokaliteten i Meløy, som de har hatt ute siden 12. januar, bare har fått fire sei.

På spørsmål fra Intrafish om Norcod vet om torsken stammer fra dem, svarer ikke administrerende direktør Christian Riber, men han viser til at de 12. januar hentet inn eksterne dykkere fra selskapet Frøy for å kontrollere nøtene. De fant da ingen hull. Han la til at de følger seg trygge på at de følger alle prosedyrer på sine anlegg for å forhindre rømming.

Sikrer seg DNA

Torsdag opplyser Fiskeridirektoratet at prøvene det er snakk om er DNA-prøver fra fisk som er gjenfanget, og fisk fra et aktuelt oppdrettsanlegg i nærheten.

– Vi håper prøvene vil gi oss svar på hvor torsken har rømt fra, og vi har bedt Havforskningsinstituttet foreta analysene. Det vil kunne ta noen uker før vi har et endelig svar på sporingen, uttaler fungerende divisjonsdirektør Janne Andersen i Tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Igangsatt tilsyn

Direktoratet opplyser videre at prøvetakingen er en del av et igangsatt tilsyn hos Norcod i Meløy. Tilsynet omfatter både innhenting av relevant informasjon i forkant, fysisk tilsyn på anlegget og prøvetaking.

– Vi fikk 11. januar via vårt tipssystem melding om fangst av mulig rømt oppdrettsfisk i Meløy i Nordland. Oppdrettsselskapet Norcod har et anlegg i det aktuelle området og vi ba derfor anlegget sjekke nøtene i merdene for å se om det kunne være fisk fra deres anlegg. Det er blitt gjort og selskapet sier de ikke kan finne hull i noen av nøtene. Men vi vil uansett analysere prøver fra anlegget med tanke på eventuell rømming, uttaler Andersen i meldingen.

Det er fylkeskommunene som gir tillatelse til oppdrett av torsk i sjø. Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet ved rømming av fisk.

Oversikt over torskeoppdrettstillatelser finner du her.