Det går frem av et brev som Norges Fiskarlag har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet fredag.

Der viser organisasjonen både til det siste års rømningstall, men også sentrale problemstillinger knyttet til torskeoppdrett, som de mener fortsatt ikke er løst. Landsstyret i Fiskarlaget har derfor konkludert med at dagens utvikling i næringen ikke er forsvarlig, og krever at det politisk tas grep i saken.

«Norges Fiskarlag ber derfor om at behandling av nye tillatelser/lokaliteter for torskeoppdrett inntil videre stilles i bero. Vi ber også om et snarlig møte med departementet angående saken», heter det i brevet.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener Skjæran må sette bremsen på for torskeoppdrettsnæringen. Foto: Gunnar Lier

– Parkere konsesjoner

Fiskarlaget er ikke de eneste som krever stopp i tildeling av nye oppdrettskonsesjoner på torsk. Torsdag gjorde SV-nestleder Torgeir Knag-Fylkesnes det samme.

– Fiskeriministeren må parkere konsesjoner for oppdrett av torsk til vi får utredet i mye større grad hvordan denne næringen potensielt kan være miljøvennlig i et evighetsperspektiv, sa Fylkesnes om saken.

I en kommentar til utspillet svarte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at han har en klar ambisjon om at det legges til rette for torskeoppdrett i Norge. Samtidig mener han at oppdrettssatsingen må balanseres med hensynet til kysttorskbestandene, som er i svak forfatning.

– Det er derfor nødvendig at næringen unngår rømming, sa Skjæran.

Ifølge statsråden jobber Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet med et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til hvilken risiko oppdrettstorsk kan utgjøre for villfisken.

I en epost til Fiskeribladet fredag sier for øvrig Skjæran at han gjerne tar et møte med Fiskarlaget.

– Det er nødvendig at næringen unngår rømming, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran. Foto: Silje Helene Nilsen

Ikke fulgt godt nok opp

Landsstyret i Fiskarlaget har over tid bedt myndighetene sørge for at utviklingen i torskeoppdrettsnæringen ikke må gå på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlaget til norske fiskere.

«Etter vår oppfatning har ikke dette blitt fulgt opp godt nok», skriver Fiskarlaget i brevet.

Leder Kåre Heggebø er blant dem som denne uka har uttalt seg kritisk til at fiskere i Meløy, som mener de får garnene fulle av rømt oppdrettstorsk, først fikk beskjed om at fisken blir trukket av torskekvota.

Fiskeridirektoratet gjorde imidlertid helomvending i saken torsdag. Det får de i brevet ros fra Fiskarlaget for, som likevel mener direktoratet aldri hadde noen hjemmel i lovverket til å trekke rømt oppdrettsfisk fra et fartøys torskekvote.

Faresignal

Fiskarlaget frykter at de ville torskebestandene skal utsettes for både sykdom og genetisk påvirkning hvis oppdrettstorsken rømmer eller gyter. De viser til at Havforskningsinstituttets anbefaling er at lokale gytefelt langs hele kysten bør beskyttes mot torskeoppdrett.

– Det er et faresignal at en så vidt marginal og ny næring er så sterkt overrepresentert når det gjelder rømming, sier fiskarlagsleder Heggebø i en pressemelding om saken.

Fiskarlaget er også kritisk til at det per i dag ikke er noen overordnet regulering eller antallsbegrensing for tildeling av tillatelser til oppdrett av torsk.

«Slik løpende tildeling er ikke nødvendigvis i samsvar med god arealforvaltning, sameksistens og samfunnsøkonomi. Norges Fiskarlag har tidligere oppfordret departementet om å evaluere hvordan slik løpende tildeling av tillatelser har fungert», skriver de og ber om et snarlig møte med departementet om saken.