Det varsler departementet i en melding tirsdag morgen. Stansen vil gjelde til et nytt regelverk for akvakultur på land er på plass.

– Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling innen konsepter som søker tillatelse til akvakulturproduksjon på land. Det tyder på at næringen er innovativ og i rask vekst. Vi ser imidlertid at det er behov for tydeligere rammer for hva som skal anses som akvakultur på land, i motsetning til akvakultur i sjø, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen

Utfordrer regelverket

I sin begrunnelse for stansen peker myndighetene på at det foreligger en rekke søknader om, og er gitt tillatelser til, konsepter med nær tilknytning i sjø - og at dette utfordrer regelverkets klare skille mellom akvakultur i sjø, og akvakultur på land, og viser en teknologisk utvikling som ikke var forutsatt ved innføringen av dagens regelverk for akvakultur på land.

NFD arbeider nå med å utforme et regelverk som skal ta hensyn til disse utfordringene, går det fram av meldingen. Det nye regelverket skal sendes på høring om kort tid. Den midlertidig stansen gjelder frem til departementet har fastsatt endringer i regelverket. I første omgang settes den midlertidige stansen til 6 måneder, opplyses det i meldingen.

Landbasert oppdrett
  • Tillatelser til akvakultur på land tildeles av fylkeskommunen. Slike tillatelser er ikke en del av trafikklyssystemet.
  • I motsetning til ordinære, kommersielle akvakulturtillatelser i sjø, er tillatelser til akvakultur på land vederlagsfrie og ikke antallbegrenset.
  • Det søkes både om tillatelse til såkalte RAS-anlegg, der vannet benyttet i produksjonen resirkuleres, og såkalte gjennomstrømmingsanlegg.
  • Det er i dag klart størst interesse for såkalte gjennomstrømmingsanlegg med en nær tilknytning til sjø. Slike anlegg henter inn sjøvann til produksjonen, som etter varierende grad av rensing slippes ut i sjøen igjen.

Det ligger en rekke søkander om landbasert oppdrett til behandling hos fylkeskommunene.Flesteparten av disse baserer seg på gjennomstrømming av sjøvann opplyses det i meldingen.

– Trafikklyssystemet skaper vekst innenfor bærekraftige rammer for oppdrett i sjø. Når det gis tillatelse til akvakultur på land for et anlegg med nær tilknytning til sjø, kan slike anlegg påvirke sjø og sjøbaserte oppdretteres mulighet for vekst innenfor trafikklyssystemet. Av hensyn til miljøet og annen oppdrettsvirksomhet i sjø, er det viktig at vi unngår dette, utdyper Skjæran i meldingen.

Selv om det nå blir bom stopp i søknader iom landbasert oppdrett i seks måneder vil søknader som allerede er sendt inn og ligger til behandling hos fylkeskommunen, bli behandlet på vanlig måte, går det fram av meldingen. Det samme gjelder for klagesaker hos Fiskeridirektoratet.

– Det kom veldig overraskende på oss, sier direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum til Intrafish.

Han mener dette er et godt grep fra regjeringens side. Han sier det har vært mye uklarhet rundt hva som faktisk er et landbasert anlegg.