Til tross for at flere områder er blitt stengt for fiske mellom Lindesnes og svenskegrensa siden 2019, har ikke Havforskningsinstituttet klart å se tegn til forbedring for torskebestanden. Det kommer frem i en melding på instituttets hjemmesider.

Fangstdata viser stabilt lave fangster av torsk, med nedgang i landingene i yrkesfisket siden 2006, og særlig etter 2016.

– Torskens leveområder på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er under stort press, fastslår instituttet og viser til blant annet brygger, moringer og fiskeri.

Du trenger ikke fiske etter nyheter i sommer. Vi er på nett. Tilbudet varer til 13. august.

Klimaendringer

I tillegg skaper klimaendringer mindre gunstige forhold for torskefisk. Havtemperatur oppunder ti grader hindrer torsk fra å gyte, og i løpet av noen tiår er det ventet at havtemperaturen i Skagerrak vil bli høyere enn dette.

Ifølge forskerne er det allerede sterke tegn på̊ at torskebestandene rundt De britiske øyer påvirkes av klimaendringer.

Bifangst

I et brev til Fiskeridirektoratet skriver Havforskningsinstituttet at de anbefaler bedre overvåkning og strengere reguleringer for å tilpasse fiskeriene til den faktiske situasjonen.

– Yrkesfisket bør reguleres strengere når det gjelder torsk. Statistikken viser at nesten 70 prosent av den omsatte torsken fra Skagerrakkysten blir fanget som bifangst i reketrål med oppsamlingspose for fisk. Før 2014 var andelen under 50 prosent. Denne praksisen er ikke lov andre steder langs kysten, står det i meldingen.

En regulering av fritidsfisket må også til, mener forskerne, da dette fisket tar ut minst tre ganger så mye torsk som yrkesfisket.

Hastetiltak

Havforskerne mener det fortsatt er muligheter for å gjenoppbygge lokale bestander av torsk og andre bunnfiskarter i Skagerrak og Oslofjorden. Men det vil ta tid å se resultater.

De foreslår at Fiskeridirektoratet setter ned en arbeidsgruppe som skal foreslå hastetiltak innen høsten 2023.

Tiltak i Skagerrak og Oslofjorden
  • I 2019 ble det stengt for fiske i 15 definerte gytefelt for torsk mellom 1. januar og 30. april. Disse områdene befant seg mellom mellom Lindesnes og svenskegrensa.
  • Det ble også innført et helårlig forbud mot torskefiske på kyststrekket fra Vestfold og Telemark til svenskegrensa, og forbud mot garn.