Havforskningsinstituttet (HI) er nå klare med den foreløpige toktrapporten fra årets makrell-økosystemtokt. Det opplyser instituttet på sine nettsider. Hovedformålet med toktet er for forskerne å skaffe en indeks over mengden makrell i Nordøst-Atlanteren.

Makrelltoktet
  • Totalt fem fartøy fra fire land deltok i toktet fra 1. juli til 3. august i år. Der kartla de 2,3 millioner kvadratkilometer for makrell. Det er 21 prosent mindre enn i fjor, noe som i hovedsak skyldes at Grønland ikke deltok på årets tokt.
  • Forskerne kartla også deler av Nordsjøen for makrell i år, men denne tidsserien (2018-2023) blir foreløpig ikke tatt med i makrellindeksen.
  • Presisjonen i årets indekser for makrellbestanden fra toktet var god, med liten usikkerhet sammenlignet med 2022, viser Havforskningsinstituttet til. Dette har sammenheng med at de ikke hadde enkelte, store makrellfangster i trålhalene i år (maks 5,7 tonn), sammenlignet med i fjor. Da hadde de to trålstasjoner med makrellfangster på rundt 20 tonn.
Kilde: Havforskningsinstituttet

Mest utbredt i Norskehavet

HI viser til at mengdeindeksen fra toktet ble redusert med 42 prosent i samlet vekt (biomasse), og 39 prosent regnet i antall individer sammenlignet med 2022.

De mest tallrike årsklassene på toktet i 2023 var henholdsvis 2020- og 2019-årsklassene.

«Makrellen er fremdeles mest utbredt i Norskehavet, men utbredelsen har blitt betydelig mindre i løpet av det siste tiåret. Dette gjelder først og fremst i de vestlige områdene, spesielt i Grønlandske og Islandske farvann, men også i de nordligste havområdene i Norskehavet.

Makrellen stod mer østlig og nordøstlig fordelt på toktet i 2023 sammenlignet med 2022. Makrellen opptrådde også mindre klumpvis i 2023 sammenlignet med i 2022», skriver Havforskningsinstituttet.

Fant null-linjen

Null-linjen, altså der vi ikke lenger fant makrell ble nådd i år for første gang for hele kartleggingsområdet. Den var nord for 60°N.

Instituttet skriver at som i tidligere år, var det overlapp i den romlige og tidsmessige utbredelsen av makrell og sild. Overlappet var mellom makrell og nordsjøsild i deler av Nordsjøen, og mellom makrell og norsk vårgytende sild i de nordlige delene av Norskehavet.

HI viser til at de fant lodde på flere trålstasjoner i vest og nord av Jan Mayen sammenlignet med tidligere år.

Betydelig kaldere

Ifølge HI var de vestlige og nordvestlige havområdene betydelig kaldere i 2023 sammenlignet med 2022 basert på direkte målinger fra de øverste vannmassene.

«Øst-Islandsstrømmen presset kalde vannmasser lenger mot øst og sør-øst sammenlignet med tidligere år. Dette har trolig påvirket makrellen sin utbredelse og vandring til å bli mer østlig og nordøstlig i år sammenlignet med i fjor», skriver HI.

Mengden dyreplankton varierte mellom områdene, med klumpvis fordeling utover hele kartleggingsområdet. Gjennomsnittlig mengde dyreplankton var større i Norskehavet og i Islandske farvann i 2023 sammenlignet med 2022.

HI skriver at resultatene for norsk vårgytende sild og kolmule kommer i en endelig toktrapport i slutten av september.