Det innebærer en betydelig nedgang sammenlignet med kvoterådet for 2023, som var på 2375 tonn.

– Resultatet fra årets tokt viser en betydelig nedgang i antall krabber over minstemålet for fiskeri. At vi nå ser en nedgang i bestanden, er selvfølgelig dårlig nytt for fiskerne. Samtidig er det en forventet utvikling, som sett fra et forvaltningsperspektiv også er ønsket, uttaler bestandsansvarlig for kongekrabbe, Carsten Hvingel, i en pressemelding.

Nedgangen vil medføre at fangstnivået må reduseres fremover, skriver Havforskningsinstituttet.

– Kvoten de neste årene kommer mest sannsynlig til å ligge mellom 800 og 1700 tonn per år, dersom et langsiktig fiske skal kunne opprettholdes, sier Hvingel i meldingen.

Forskningssjef Carsten Hvingel ved Havforskningsinstituttet. Foto: Gunnar Sætra/HI

Bestanden skal holdes lav

Kongekrabben er en introdusert art i norske farvann. Forvaltningsmålet for arten er todelt: I Øst-Finnmark er målet å opprettholde et langsiktig kommersielt fiskeri gjennom kvoteregulering, mens man i områdene vest for Nordkapp ønsker å holde krabbebestanden lavest mulig gjennom et fritt fiskeri.

Forvaltningsmålet for kongekrabbe tilsier at den skal fiskes relativ hardt for å redusere spredningen utenfor det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark. At bestanden skal være lavest mulig, har derfor ligget som premiss i kongekrabberådgivningen siden 2008.

– Det medfører naturligvis at også fangstnivået må reduseres fremover, forklarer Hvingel.

Utenfor det kvoteregulerte området anbefales det fortsatt fritt fiske av kongekrabbe for å redusere spredning og holde tettheten av krabbe lavest mulig.

Anbefaler lengre fredning

Havforskningsinstituttet anbefaler også at fredningsperioden, som per i dag utgjør bare april måned, utvides.

Kongekrabben skifter skall over en lang periode som minst strekker seg fra februar til ut i juni. Det er også da gytingen foregår. Krabbe med bløtt skall har lav verdi for fisket og er sårbar overfor for håndtering.

– For å begrense skader og økt dødelighet på krabber som fanges og kastes ut fra fisket, samt beskytte krabbe i gytesesongen, bør fredningsperioden utvides betraktelig, sier Hvingel.