Det skriv Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– Kvikksølvet som er i fisk ved Fedje kjem frå den generelle forureininga som vi ser i alle kystområda våre, og ikkje frå vraket, sier forskar Sylvia Frantzen ved Havforskingsinstituttet.

Ein skulle kanskje tru at fisken som sym rundt det gamle ubåtvraket ved Fedje var full av kvikksølv? Trass alt hadde den forliste ubåten frå andre verdskrig heile 67 tonn med kvikksølv om bord då han vart torpedert, og mykje av dette vart spreidd utover og ligg på botnen rundt vraket. No har forskarane funne ein metode som viser at fisken rett nok har litt kvikksølv i seg, men at kvikksølvet i fisken ikkje kjem frå ubåten.

Forskar ved Havforskningsinstituttet, Sylvia Frantzen. Foto: Havforskningsinstituttet

Ved å bruke ein avansert metode som klarer å skilje mellom kvikksølv frå ulike kjelder kan forskarane sjå om kvikksølvet ein finn kjem frå kjende utsleppskjelder i nærmiljøet eller frå generell ureining.

Undersøkingane ved Fedje viser at djupvassfisken brosme som lever på botnen rundt vraket, har det same kvikksølvet i seg som i brosme som er fiska andre stader langs kysten. Han har ikkje eit spesielt Fedje-avtrykk, og kvikksølvet som ein finn i denne fisken må då kome frå ein annan plass enn ubåtvraket.

Les også:

Prøvene er tatt frå fisken brosme sidan det er mykje brosme rundt vraket, og fordi brosme ser ut til å vere spesielt godt eigna til å overvake innhaldet av kvikksølv i fisk. Brosme er ein stadbunden fisk som lever på botnen, og han har difor kontakt med massane der kvikksølvet ligg. Han er samtidig ein rovfisk som er høgt oppe i næringskjeda, og han tek lett opp i seg det farlege metallet frå maten sin som er botndyr og annan fisk.

I andre område har brosme vist seg å ha høgare nivå av kvikksølv enn mange andre fiskeslag, og i fjordar som Hardangerfjorden, Byfjorden i Bergen og Sognefjorden har Mattilsynet åtvara mot å ete brosme på grunn av dei høge kvikksølvnivåa.