Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter på torsk og hyse nord for 62-graden til årets totalkvoter, melder Fiskeridirektoratet.

Norsk totalkvote på torsk øker dermed med cirka 5 prosent til 336 467 tonn, mens norsk totalkvote på hyse øker med cirka 3 prosent til 90 701 tonn.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon avsatte 41.004 tonn torsk til tredjelands fiske i Norges økonomiske sone for 2022. Etter at Norge har inngått bilaterale kvoteavtaler med tredjeland er fordelingen av torskekvoten slik for inneværende år:

EU

10.259 tonn

Storbritannia

500 tonn

Island

6438 tonn

Færøyene

4945 tonn

Grønland

4000 tonn

Totalt

26.142 tonn

Det tilbakeføres nå 14 862 tonn torsk til norsk totalkvote.

Fordelingen av torsk på fartøygrupper og avsetninger er nå slik.

Fartøygrupper og avsetninger

Kvoter i 2022

Trål totalt

101.129

Torsketrål

100.379

Seitrål

750

Konvensjonelle totalt

221.589

Lukket gruppe1:

173.468

Gruppekvote under 11 meter hj.lengde

41.926

Gruppekvote 11 - 14,9 meter hj.lengde

46.636

Gruppekvote 15 - 20,9 meter hj.lengde

42.297

Gruppekvote 21 - 27,9 meter hj.lengde

30.309

Ferskfiskordning lukket gruppe

12.300

Konvensjonelle havfiskefartøy

27.529

Åpen gruppe:

20.592

Gruppekvote

19.092

Ferskfiskordning åpen gruppe

1500

Kvotebonus levendelagring

2500

Forskning og undervisning

971

Kystfiskeordning

3028

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7000

Rekrutteringsordning åpen gruppe

150

Innblanding av torsk i loddefisket

100

Totalt

336.467


Oppdaterte torskekvoter på fartøynivå fremgår av ny forskrift. Fartøy i lukkede fiskerier som torsketrål, seitrål, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe, har fått en kvoteøkning på cirka 5 prosent. Det samme har fartøy i åpen gruppe og innenfor kystfiskeordningen på grunn av at kvotene på fartøynivå er overregulert i gjeldende regulering.

Arbeidet med kvoteoverføringene fra 2021 til 2022 på fartøy-, gruppe- og totalkvotenivå ennå ikke er avsluttet. For å ta høyde for usikkerhet rundt kvoteoverføringene, er fartøy i lukkede fiskerier tildelt cirka 85 prosent av forventet torskekvote på fartøynivå.

Fordelingen av hyse

Det tilbakeføres 2571 tonn hyse til norsk totalkvote. Fordelingen av hysekvoten på fartøygrupper og avsetninger er nå slik:

Fartøygrupper og avsetninger

Kvoter i 2022

Trål totalt

33.472

Torsketrål

32.722

Seitrål

750

Konvensjonelle totalt

56.489

Lukket gruppe:

42.290

Gruppekvote under 11 meter hj.lengde

11.327

Gruppekvote 11 - 14,9 meter hj.lengde

12.171

Gruppekvote 15 - 20,9 meter hj.lengde

11.356

Gruppekvote 21 - 27,9 meter hj.lengde

7436

Konvensjonelle havfiskefartøy

9830

Åpen gruppe

4369

Forskning og undervisning

390

Rekreasjons- og ungdomsfiske

300

Rekrutteringsordning åpen gruppe

50

Totalt

90.701