Fiskeridirektoratet melder at etter at de har gjennomgått hvordan villkårene for tildeling av rekrutteringskvoter tolkes, skal det deles ut tre ekstra rekrutteringskvoter.

Direktoratet forklarer at det i etterkant av at rekrutteringskvotene ble utdelt i år, oppstod en problemstilling vedrørende ett vilkår for tildeling, som gjelder tidligere aktivitet- og majoritetseierskap.

Forelagt departementet

Problemstillingen ble forelagt Nærings- og fiskeridepartementet. Det aktuelle vilkåret lyder slik;

«Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av i minst to år i løpet av årene 2019, 2020 eller 2021. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250.000 kroner.»

Uriktig tolkning

Departementet har etter en nærmere vurdering kommet til at dette må tolkes slik at majoritetseierskap i et fartøy må foreligge i minst 24 måneder i løpet av årene 2019-2021. Videre må søker ha drevet aktivt fiske med et fartøy i samme periode.

I tillegg kommer kravet om at fangstverdi i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.

«Dette innebærer at det i tildelingen er lagt til grunn uriktig tolkning hva gjelder vilkåret om minst to års majoritetseierskap», forklarer direktoratet.

Departementet er videre kommet til at i stedet for å omgjøre ugyldige vedtak som følge av dette, skal det heller tildeles ekstra rekrutteringskvoter. Etter dette tildeles det tre ekstra rekrutteringskvoter til tre personer:

  • Marlen Trovåg, bosatt i Solund kommune – innfridde vilkårene og får tildelt
  • Sander Niklas Karlsen, bosatt i Røst kommune – innfridde vilkårene og får tildelt
  • En venter på avklaring