På grunn av den uavklarte situasjonen rundt kysttorsken trakk Marine Stewardship Council (MSC) sin miljøgodkjenning av torsk fisket innenfor 12 nautiske mil tilbake allerede i april. Men en protest fra WWF gjorde at godkjenningen ble forlenget en periode.

Nå utløper den perioden, og Norges Råfisklag minner fiskerne om strengere krav til utfylling av landings- og sluttsedler.

Landing avgjør

Det viktige er at torsk – og hyse – som er fisket innenfor og utenfor 12-mila nå skal ha hver sin kode på sedlene.

I overgangen til den nye praktiseringen beholder torsk som er fisket og landet til og med 14. august sitt MSC-stempel, uansett. Men fra og med 15. august vil den flåten som fisker kystnært miste retten til å sette det velkjente blå merket på sluttproduktet ute i butikkenes fryse- og kjøledisker.

Egen kode på sedlene

Det fangstfeltet som føres på seddelen avgjør om fisken som leveres kan omsettes innenfor MSC-godkjenningen. Råfisklaget har derfor sendt ut et rundskriv til alle involverte om hvordan dette skal gjøres korrekt.

«Dokumentasjon fra landingsseddel/sluttseddel vil være avgjørende for den videre oppfølging av MSC-kravet», melder laget, og legger til at landsida i næringa nå må iverksette de nødvendige rutiner som skal til for at «sertifisert og ikke-sertifisert» råstoff holdes adskilt og kan spores i ettertid.

Kontrollerer sporing

Råfisklaget har et ansvar for å følge opp MSC-kravene, og melder at det vil bli kontroll av innmeldte opplysninger om fangstfelt basert på sporingsdata og innmeldt bruk til Kystvaktsentralen. Laget understreker spesielt betydningen av at fartøy som fra 15. august fisker torsk utenfor 12-mila både har sporing påslått og melder inn alt faststående bruk.

Hyse er med på den samme MSC-godkjenningen som torsk, men var ikke omfattet av den nevnte utsettelsen. Hysefisket fikk derfor de samme kravene som torsken nå får, allerede fra 28. april.

Hva skjer videre?

Hva som videre skjer i denne saken er i øyeblikket uklart. Håpet har lenge vært at en ny gjenoppbyggingsplan fra havforskerne skulle bidra til at MSC-godkjenningen kunne fornyes også for hyse- og torskefiske innenfor 12- mila. Det foreligger imidlertid ingen opplysninger om status for denne prosessen.

Flere kommende sesongfiskerier vil by på utfordringer for bruken av 12-mila som grense her, først når det kan bli snakk om et kystnært torskefiske rundt et eventuelt sildeinnsig i Nord-Troms. Dernest ved skreiinnsiget i 2022.

Ferskfisk levert til hjemmemarkedet har foreløpig ikke møtt merkbare MSC-krav, men meldingene fra flere markeder utenlands er at miljømerkingen er etterspurt ute i butikkene.