– Målet har vært å identifisere områder som kan egne seg som verneområder. Vi gir råd om hvor man bør redusere fisket eller begrense andre typer aktiviteter der hvor vi mener det er nødvendig, sier forsker Johanna Fall ved HI i en artikkel på instituttets nettsider.

Kysttorsken er under press langs store deler av norskekysten. Havforskningsinstituttet viser til at en større tiltakspakke nå blir innført for å styrke bestanden.

Forsker Johanna Fall. Foto: Christine Fagerbakke/HI

Tilrår kraftig reduksjon

Havforskningsinstituttet påpeker at det i Kvænangen er et høyt fiskepress på kysttorsken både i gytetiden og på senhøsten.

Forskerne tilrår derfor at fisket blir redusert kraftig i gytetiden på selve gytefeltet, og muligens også i større deler av området der.

– I vårt kvoteråd anbefaler vi at fangsten av kysttorsk i Nord-Norge kuttes med 40 prosent. Siden det fiskes mye kysttorsk i Kvænangen, vil mindre fiske her gagne hele bestanden, sier havforsker Johanna Fall ved HI.

Den ferske rapporten som tar for seg 30 gyteområder for kysttorsk, finner du her.

Vern av gytefelt

Vern av gytefelt er ett av flere tiltak som forskerne mener kan hjelpe kysttorsken. Det er allerede innført lokalt i Oslofjorden og Borgundfjorden på Sunnmøre for å hjelpe sårbare bestander. Men dette har ifølge forskerne så langt ikke hatt de store målbare effektene. Det kan skyldes at tiltakene ikke har fått virke lenge nok, eller det kan være at ikke alle former for fiske er forbudt. Det kan også være at de aktuelle gyteområdene som er vernet, bidrar lite til bestandene i nærområdet, viser HI til.

– Derfor er det viktig å finne flere, nye områder hvor vi mener tiltak vil kunne ha effekt, sier Fall.

Foruten vern av gytefelt, er også minstemålet økt. Havforskerne viser til at slik rekker flere fisk å bli kjønnsmodne, og gytefeltsvern kan bidra til at flere av disse får gyte i fred.

Havforskerne mener at vern bør minimum være et fiskeforbud, og at dette også bør sees i sammenheng med oppdrett og søknader om produksjonsøkning.

Flere tiltak

I Borgundfjorden i Møre og Romsdal har gytefeltet allerede vært vernet i fjorten år, men resultatene er ikke oppløftende, viser HI til.

– Det ser ut til at vernet, i beste fall, har hindret en videre nedgang. Men det er ikke tegn til gjenoppbygging. Et økende fritidsfiske i verneområdet og et åpent fiske utenfor verneområdet kan ha bremset effekten av vern her, forklarer havforsker Fall.

Derfor foreslår Havforskningsinstituttet flere tiltak, som å begrense fritidsfisket, starte verneperioden tidligere på året og å endre på fjordlinjereguleringen i et større område fra Sunnfjord til Kristiansund i vårhalvåret.

– Dette er bare første steg for å forstå hva som funker og ikke

Den ferske rapporten fra havforskerne beskriver HI som et første steg på veien mot mer kunnskap om effekter av vern.