På møte 19. april behandlet styret i Sør-Norges Fiskarlag del II av Fiskeridirektoratets høringsnotat der etaten fremmer en rekke forslag til vern av kysttorsk og havdeling nord for 62-graden.

I en pressemelding peker styret på at de 11 forslagene som direktoratet fremmer i høringsnotatet, er svært omfattende. Styret mener det vil innebære en betydelig inngripen i flere flåtegruppers muligheter til å fiske kystnært etter torsk og andre hvitfiskarter.

Høyt fiskepress

Styret trekker frem at det er stor usikkerhet rundt hvor treffsikre de ulike tiltakene er for å redusere fiskepresset på kysttorsk – og tilrår derfor at en i første omgang gjør seg erfaringer basert på noen få tiltak, for å se om det påvirker kysttorskbestandene positivt.

Likevel erkjenner styret at fiskepresset på kysttorsk tidvis er for høyt, og at det trengs tiltak. Følgende tiltak støtter styret som et ledd i gjenoppbyggingen av kysttorskbestanden:

  • Forbud for fartøy over 11 meter å fiske hvitfiskarter innenfor fjordlinjene i området nord for 67°N i månedene oktober, november og desember. Denne begrensningen skal i første omgang gjelde i en 3-årsperiode. Forbudet omfatter ikke fiske på pelagiske arter og skalldyr.
  • Ut fra minimalt uttak av torsk anses det ikke nødvendig å senke lengdegrensen fra 15 meter ned til 11 meter for fiske innenfor fjordlinjene i området 62-67°N.
  • Støtter at det fastsettes en garnbegrensning på 100 garn innfor fjordlinjene i området nord for 67°N.
  • Positiv til å etablere særskilte beskyttelsesområder for kysttorsk, særlig i området mellom 62-67°N.
  • Fritids- og turistfiske etter torsk må begrenses i sårbare kysttorskområder, gjennom forbudsområder og at eventuelt også økt minstemål for slikt fiske vurderes.
  • Forslagene om økt maskevidde i garn, økt minstemål innenfor 4 nautiske mil (n.mil) og utvidelse av påbud om kvadratmasker (140 mm) i snurrevad støttes ikke.

Videre peker styret på at det ikke støtter et eventuelt påbud om kvadratmasker i snurrevad sør til 62°N. Styret viser til at snurrevadfisket i området mellom 62° N og 64°N skiller seg vesentlig fra tradisjonelt snurrevadfiske lengre nord.

«Det kystnære snurrevadfiske i området 62° N – 64° N drives i hovedsak av et 30 talls relativt små fartøy, der hovedtyngden av fartøy er rundt 10–11 meter, og driver et blandingsfiske etter hyse, sei, lysing og noe torsk», heter det i uttalelsen fra Sør-Norges Fiskarlag.

Tiltak i turist- og fritidsfisket

Styret mener videre at det er nødvendig å innføre tiltak i fritids- og turistfiske for å skåne kysttorsken.

Til slutt påpeker styret at det er viktig å også iverksette tiltak for å sikre ivaretakelse og vern av viktige oppvekstområder for kysttorsken, for å sikre god rekruttering til bestanden.