Da fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran entret talerstolen under tirsdagens årsmøte i Råfisklaget, som innleder i en sak om bærekraft, var han full av lovord om salgslagenes arbeid. Han ga dem mye av æren for at norsk fisk er noe av det mest bærekraftige vi i dag kan spise.

Men Skjæran var tydelig på at dette ikke må bli noen hvilepute. Det er rom for forbedring, sa han, om kom med en klar oppfordring til den mannstunge forsamlinga:

– Skal fiskerinæringa beholde sitt gode omrømme, må næringa være en god og givende arbeidsplass for hele arbeidsstokken. Både kvinner og menn, sa Skjæran – og bemerket at likestilling er en kjerneverdi i det norske samfunnet.

– Skal vi klare å løse de store utfordringene som ligger foran oss, vil det være helt fåfengt å bare slippe til halvparten av befolkninga. Salgslagene må derfor bidra til at vi får flere kvinner inn i alle deler av fiskerinæringa, også i salgslagenes styrer. Det forventer samfunnet – og det forventer jeg, sa Skjæran fra talerstolen.

– Salgslagene må derfor bidra til at vi får flere kvinner inn i alle deler av fiskerinæringa, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under Råfisklagets årsmøte tirsdag. Foto: Mia Kanstad Kulseng

Få kvinner i salen

Kvinnerepresentasjon ble heftig debattert i forkant av fjorårets årsmøte i Norges Råfisklag. Da måtte det en vedtektsendring til for å få plass til en kvinne i styret. Senere ble det også valgt inn en kvinnelig ansattrepresentant.

– Dette er skritt i riktig retning, sa styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen i sin åpningstale, og utfordret eierorganisasjonene til å bringe frem flere kvinnelige kandidater.

Under første dag av årets møte, som finner sted i Tromsø, var det fire kvinnelige delegater til stede i salen, to hadde meldt forfall.

Fiskeriministeren sa til Fiskeribladet i en pause at han er fornøyd med at salgslaget har startet jobben, men han forventer likevel mer.

– Det er ikke tilstrekkelig. De må fortsatt levere, næringa må videre, sa han.

Kirsti Børresen (til venstre) og Hilde Fråg var to av få kvinnelige delegater til stede under årsmøtet. Foto: Mia Kanstad Kulseng

40 prosent kvinneandel

Et forslag fra regjeringa, som i vinter har vært på høring, kan føre til at salgslagene ikke har noe annet valg.

I samvirkeforetak, hvor ett kjønn utgjør mindre enn fem prosent av medlemmene, har de til nå fått unntak fra strenge regler om kjønnssammensetning i styrer.

Disse unntakene har Nærings- og fiskeridepartementet nå foreslått å fjerne. Hvis dette blir en realitet må salgslagene ha 40 prosent representasjon av begge kjønn i sine styrer. Forsalgene har blitt ulikt mottatt i fiskerinæringa.

Sildelaget, Surofi og Vest-Norges Fiskesalgslag mener det blir krevende å levere på kravene, men har likevel gått inn for å støtte forslaget – hvis næringa får noen år på seg til å rekruttere kandidater og gjøre vedtaksendringer.

«Dette vil bringe oss på linje med den generelle utviklingen i samfunnet», skriver de i sin høringsuttalelse.

Utfordring å få med kvinner

Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag er mer kritisk. I høringssvarene sine viser de til at kun 487 av 10.817 fiskere er kvinner.

«Det er en utfordring å stimulere aktive kvinnelige fiskere til å organisere seg og delta i faglagsarbeid og derved gjøre dem til styrekandidater i salgslagene», skriver Råfisklaget i sin høringsuttalelse.

De har derfor foreslått en alternativ modell med krav om minst 20 prosent representasjon i første omgang, som øker til 40 prosent når hvert kjønn er representert med mer enn 10 prosent av medlemsmassen.

Styremedlem i Råfisklaget og leder av Nord Fiskarlag, Roger Hansen, forsikret fiskeriministeren om at likestilling blir tatt på alvor i fiskerinæringas organisasjoner. Foto: Julie Arntsen

Til tross for klar tale fra fiskeriministeren, ble det lite diskusjon om kvinnerepresentasjon og likestilling under årsmøtets første dag. Styremedlem Roger Hansen tok imidlertid ordet og forsikret Skjæran om at både salgslaget og fiskernes organisasjoner tar dette på alvor.

– Vi skulle stilt med tre kvinnelige delegater fra Nord, men flere måtte melde forfall på grunn av sykdom. Vi er på ballen, men det er en utfordring å rekruttere kvinner inn i styrende organer på så kort tid, når det kun er mellom fire og fem prosent av fiskerne som er kvinner, sa Hansen.

Eierorganisasjonene som i dag utnevner styremedlemmer og årsmøtedelegater til Råfisklaget er fiskarlagene fra Møre og nordover, i tillegg til Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåt og Norges Kystfiskarlag.

Ida Marie Grape, fisker og nestleder i Hun Fisker, mener fiskerinæringas organisasjoner har tatt ansvar og bidratt til mer likeverd i næringa. Men hun er glad for at politikerne presser på for å få næringa videre. Foto: Mia Kanstad Kulseng

Har tatt ansvar

Fisker og nestleder i organisasjonen Hun Fisker, Ida Marie Grape, var til stede som gjest under Råfisklagets årsmøte. Hun sier at det de siste årene har skjedd en holdningsendring i fiskerinæringa.

– Organisasjonene har tatt ansvar. Både om bord i båter og på kaia er det mer fokus på respekt og likeverd.

Hun setter likevel pris på at Skjæran forventer mer av næringa.

– Vi møter stadig på nye utfordringer med tanke på at vi er underrepresentert i næringa, sier Grape.

– Men er det rett at en andel på rundt 4,5 prosent kvinnelige fiskere skal utgjøre 40 prosent av styrene?

– Vi tenker det skal være riktig person til riktig tid og sted. Det Hun Fisker gjør er å samle kvinneligere fiskere, gi dem verktøyene og veiledningen de trenger for å ta slike verv. Det er mange måter å utøve innflytelse på, sier hun.

Styreleder i Råfisklaget, Rolf Guttorm Kristoffersen, sa i sin åpningstale at det vil bli gjennomført endringer i styresammensetningen hvis regjeringens forslag om 40 prosent kjønnsrepresentasjon blir vedtatt.

Har fortsatt en vei å gå

Skjæran startet jobben som fiskeri- og havminister i oktober 2021, omtrent samtidig som fisker Susanne Mortensen skrev kronikken som tvang norsk fiskerinæring til å ta oppgjør med «seksuell trakassering».

– Jeg har jobbet med likestilling siden dag én, sier Skjæran til Fiskeribladet.

Han opplever at fiskerinæringa i etterkant har levert godt, men at det ikke er tilstrekkelig.

– Næringa tok tak, og Råfisklaget har respondert godt, men jeg mener det er ei næring som fortsatt har en vei å gå, sier fiskeriministeren og viser til at kvinneandelen i norsk fiskeri fortsatt er under fem prosent.