I en pressemelding skriver Nærings- og fiskeridepartementet at dette vil sikre at norske myndigheter kan håndheve overtredelser av norsk regelverk, som for eksempel det ulovlige kveitefisket som ble avdekket ved svenskegrensen i Skagerrak i fjor vinter.

– Nødvendig grep

– Jeg mener at det er på høy tid at vi får bedre og mer målrettet kontroll med fiskeriaktiviteten i Skagerrak, i tillegg til en mer presis fangstrapportering i dette området. Derfor tar jeg nå dette helt nødvendige grepet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Han viser til at behovet for styrkning av kontroll og håndheving i Skagerrak er et spørsmål myndighetene har drøftet med EU-kommisjonen i flere år. Videre opplyses det i meldingen at ordningen med grensekryssende fiske i Skagerrak gjør det nærmest umulig å skille om fisken er tatt i norsk, dansk eller svensk sone og legger dermed effektive begrensninger på håndheving av overtredelser i norsk sone.

«Det er derfor nødvendig at denne praksisen opphører, og at vi innfører forskriftsbestemmelser om heving av fiskeredskap og rapportering av fangst», heter det i meldingen fra departementet.

Innstrammingen av reglene for denne praksisen fra 1. januar 2024, innebærer at fartøy vil måtte heve trålen og rapportere om fangst før grensepassering.

Sikre vern av kveite

Kveitefisket er i norsk økonomisk sone sør for 62° N stengt i perioden 20. desember til 31. mars, for å sikre vern av gytende kveite. Forbudet gjelder alle fartøy som fisker sør for 62° N.

Vinteren 2022 avdekket Kystvakten et relativt omfattende ulovlig dansk fiske av kveite i Skagerrak i fredningsperioden. Deler av dette fisket ble gjennomført i såkalt grensekryssende fiske.

– Vi har bedt EU om å innføre tilsvarende reguleringer for vern av kveite i gyteperioden, slik som vi har i Norge. Det kan ikke være slik at Norge gjør alle forvaltningstiltakene, mens EU forsetter som før. Vi har varslet at dersom EU ikke innfører bedre beskyttelse av kveita i gytetiden, vil Norge måtte ta ytterligere forholdsregler knyttet til EU-flåtens fiske i norske farvann, sier Skjæran.