Skjæran varslet overfor Fiskeribladet i september at han ville gjøre tre justeringer i rapporteringskravene til den minste flåten. Det lovet forenklinger i rapporteringa av usorterte fiskeslag, ved låsssetting av fisk og i kravene til avgangsmeldingen. Ellers skulle alle krav stå ved lag.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet sist uke, går det frem at Skjæran nå følger opp disse lovnadene:

– Nå forenkler vi rapporteringskravene for den minste flåten. Rapporteringen har kommet for å bli, og vi er glade for at fiskernes organisasjoner støtter oss i hovedprinsippene. Med de endringene vi nå gjør, vil detaljeringsgraden bli mindre for den minste flåten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Dette melder departementet:

  • Det vil bli gitt mulighet for å rapportere bifangst samlet som en mix-kategori, begrenset oppad til 100 kilo per art. Hovedarten må likevel alltid rapporteres separat. I tillegg må steinbit, kongekrabbe og rødlistede arter alltid rapporteres separat. Dette er fordi forvaltningen har et særskilt behov for kunnskap om disse artene.
  • Departementet forenkler også kravet til avgangsmelding for de minste fartøyene under 11 meter. De skal kun trenge å sende en helt enkel melding om at de går fra havn for å fiske.
  • Videre vil kravene til rapportering ved låssettingsfiske forenkles, og Skjæran forutsetter at det er tilstrekkelig at ett fartøy rapporterer når flere fartøy samarbeider i registrert samfiske.
    Det er kun for flåten under 11 meter at myndighetene forenkler avgangsmeldingen. Foto: Jon Eirik Olsen (illustrasjonsfoto)

Forenkler avgangsmelding kun for de under 11

Fiskeribladet har spurt Nærings- og fiskeridepartementet om hva forenklingen i avgangsmeldingen egentlig går ut på.

– Forenklingen går ut på at man ikke trenger å legge inn informasjon om målarten det skal fiskes på og hvor og når man har planlagt fiskeoperasjonen, lyder svaret fra Skjæran.

Han bekrefter på mail overfor Fiskeribladet at det kun er flåten under 11 meter som får denne forenklingen. Den vil ikke gjelde for de mellom 11 og 15 meter.

– Bakgrunnen for det er at informasjonen i avgangsmeldingen er viktig for fiskerikontrollen. Større fartøy vil ha lengre rekkevidde, og det er mindre forutsigbart hvor og når fartøyet vil komme i land. Større fartøy vil også naturlig nok kunne ha større fangster, sier Skjæran.

– Hva er årsaken til at fiskerne i det hele tatt må sende avgangsmelding, når aktiviteten deres uansett blir sporet?

– For å kunne planlegge sine kontroller, så trenger kontrollmyndighetene å vite om fiskebåten faktisk er ute på fiske, eller om den brukes til andre formål. Det er nødvendig å skille fiskeriaktivitet fra annen ferdsel også for dokumentasjon av fiskemønster og arealbruk, sier Skjæran.

Holder å rapportere én plass

Fiskeridirektoratet vil følge opp beslutningen med nødvendige forskriftsendringer, viser departementet til.

Videre vil Fiskeridirektoratet og Kystvakten jobbe videre for å finne løsninger som gjør at fiskerne kun må rapportere opplysninger én gang og kun via fartøyets ERS.

– Fiskerne skal rapportere om setting og opptak av stående redskap til Kystvakten via BarentsWatch, mens fangstrapporteringen går via ERS-rapporteringen til Fiskeridirektoratet. Vi ønsker at fiskerne skal slippe å rapportere samme opplysninger flere ganger og med ulike verktøy, sier Skjæran.

Han påpeker at kravene om sporing og rapportering ikke kun har et kontrollformål. De er viktig av flere grunner, sier Skjæran og legger til:

– Vi må få kontroll på fisken som tas opp av havet, og sikre at havforskningen har det som trengs for å sikre en bærekraftig bestand. Og utstyret vil også kunne øke sikkerheten til havs. I tillegg vil det gi meg som fiskeri- og havminister et viktig grunnlag for å forsvare fiskerienes interesser i ei tid hvor flere skal bruke havet, sier Skjæran.

Skjerpe kommunikasjonen

Da fiskernes organisasjoner møtte Fiskeridirektoratet til møte saken under Nor-Fishing, kom det klar beskjed fra fiskernes representanter om at direktoratet må bli flinkere til å kommunisere tydeligere på de tingene fiskerne er bekymret for.

Nå får de samme beskjed fra Skjæran, som ber Fiskeridirektoratet forsterke sin kommunikasjonsinnsats og forbedre informasjonen på sine nettsider.

«Slik at det blir klart for fiskerne hva som er gjeldende rett, hvordan Fiskeridirektoratet vil håndheve regelverket og hvilke vilkår som evt. gir grunnlag for dispensasjon for deler av regelverket. Det er også viktig at leverandører følger opp med god opplæring i bruken av verktøyet», skriver departementet.