28 kontrollører fra skattepatruljen innhentet informasjon fra totalt 327 medarbeidere på de 24 fiskebrukene.

– Vi vet at det er risiko for arbeidslivskriminalitet i arbeidsintensive bransjer som krever lite formell kompetanse, og derfor er det naturlig for oss å gjennomføre slike kontroller i denne bransjen nå, når det er stor aktivitet hos dem. Gjennom slik kontrollvirksomhet krymper vi handlingsrommet for useriøse og kriminelle aktører og sikrer like konkurransevilkår for de næringsdrivende, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten i en pressemelding.

Skatteetaten gjennomførte flere kontroller i fiskerinæringen og samarbeidet blant annet med Kystvakten. Foto: Skatteetaten

Sjekker register

Kontrollørene fra Skattepatruljen både veileder og kontrollerer. Kontrollørene sjekker at fiskebrukene har riktige registerregistreringer, blant annet at virksomheten er registrert i MVA-registeret og at medarbeiderne er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og at det er sendt inn a-melding på arbeiderne.

Over 80 prosent av arbeidstakerne på de 24 fiskebrukene hadde utenlandsk bakgrunn. Veiledning av disse, slik at de kjenner sine rettigheter og plikter, er derfor et viktig aspekt i slike kontroller.

Foreløpige resultater viser at det ble funnet feil hos fem av de 24 fiskebrukene.

Skatteetaten gjennomførte flere kontroller i fiskerinæringen her på kontroll av et av de 24 selskapene de kontrollerte i Troms og Finnmark. Foto: Skatteetaten

Tverretatlig samarbeid

– Vi vil nå gå nøye gjennom informasjonen vi har innhentet og kombinere den med annen kunnskap vi besitter. Det vil være en del av grunnlaget for videre oppfølging av både bransjen og muligens noen av de kontrollerte virksomhetene. Det er også aktuelt å dele informasjon der vi mistenker brudd på regelverk som forvaltes av andre etater, sier Nilsen.

Både i forkant og underveis i kontrollene har Skatteetaten hatt et svært godt samarbeid med andre etater som Kystvakten, Fiskeridirektoratet, PST, Politiet og Tolletaten.

– Vi ble i hovedsak tatt godt imot av fiskebrukene, og de la til rette for at våre kontrollører fikk gjennomført kontrollene på en god måte, sier Nilsen.