— De høyeste påslagene på sjøørret er foreløpig registrert fra Boknafjorden til Nordfjord. Overvåkingen på sjøørret fortsetter på flere steder i Sør-Norge samtidig med at den også starter opp videre nordover i landet utover i juni og juli, sier Rune Nilsen i en melding på Havforskningsinstituttets hjemmesider.

Han er ansvarlig for NALO ved Havforskningsinstituttet, som er den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk. Den endelig rapporten kommer i løpet av høsten.

Verst i Sognefjorden

For villaksen er situasjonen noe bedre, og kan oppsummeres slik:

— Av de fem fjordområdene som er undersøkt, er det også i år Sognefjorden som kommer verst ut, sier han til Havforskningsinstituttet.

Også i Hardanger er det en god del lus på utvandrende laksesmolt, men noe mindre enn i 2021.

I Boknafjorden, Romsdalsfjorden og Trondheimsfjorden ble det funnet lite lus på de fleste undersøkte individer. I Romsdalsfjorden er imidlertid antall undersøkte fisk lavt.

Over 100 lus

— Førstegangsutvandret sjøørret på 20–30 gram ble ofte funnet med mange titalls lakselus på finnene og på kroppen. I mange tilfeller er det mer enn 100 lakselus på hvert individ, sier Nilsen.

Selv om det oftest er unge larvestadier av lakselus, resulterer de store påslagene i ødelagte finner og åpne sår på huden til fisken.

Årsaken til den store forskjellen på laks og sjøørret skyldes at de ikke oppholder seg på samme sted:

– Mens postsmolt av villaksen svømmer fort gjennom fjorden og ut i havet når den har blitt stor nok til å forlate elvene, oppholder sjøørreten seg i fjordene og langs kysten i større deler av året. Her ligger også oppdrettsanleggene som lusene kommer fra, sier Nilsen.